Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 620/09.05.2000 г.190/02.02.2000 г.ДГФ, землището на с. Цар Асен, отдел 129 "б" по плана на техн. участък "Каракуз"Сгради, построени върху терен от ДГФ: 1. Ловен дом "Кокиче" - 3-етажна сграда, масивна конструкция, ЗП 862 кв.м.; 2. Парокотелно - едноетажна сграда, масивна конструкция, ЗП 50 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра
АЧДС № 621/10.05.2000 г.190/02.02.2000 г.ДГФ, землището на с. Правда, общ. Дулово, отдел 42-в, карта № 5 по плана на ГСУ "Зли дол"Сгради, построени върху терен от ДГФ: 1. Работническо жилище №7; 2. Навес със стая за пазач; 3. Конюшня; 4. Кош за царевица; 5. Кошове за царевицаняма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра. Съставен е нов АДС № 1959/15.12.2003 г.
АЧДС № 622/10.05.2000 г.190/02.02.2000 г.ДГФ, землището на с. Правда, общ. Дулово, отдел 79-а, карта № 6 по плана на ГСУ "Зли дол"Сгради, построени върху терен от ДГФ: 1. Ловен дом "Зли дол" - двуетажна масивна сграда, ЗП 650 кв.м.; 2. Сеновал - едноетажна паянтова сграда, ЗП 216 кв.м.; 3. Сграда за агрегат - на един етаж, полумасивна конструкция, ЗП 45 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра
АЧДС № 623/10.05.2000 г.№ 623/10.05.2000 г.ДГФ, землището на с. Черник, общ. Дулово, местност "Голяма гора", отдел 196, т.Б, карта № 14 по плана на ГСУ ДуловоБитова сгщрада - едноетажна полумасивна сграда със ЗП 110 кв.м.; Обор със сеновал - едноетажна полумасивна сграда със ЗП 164 кв.м.; Гаражи и навеси - едноетажна полумасивна сграда със ЗП 409 кв.м.; Кошове за царевица - паянтова постройка със ЗП 150 кв.м.нямаМЗГ - НУГ; РУГ - Русе; Държавно лесничейство - Дулово   
АЧДС № 624/10.05.2000 г.190/02.02.2000 г.ДГФ, землището на гр. Силистра, общ. Силистра, местност "Орехова гора", отдел 56 с по плана на техн. участък "Дунав"Сграда, построена върху терен от ДГФ: Хижа "Памук кулак" - двуетажна масивна сграда със ЗП 242 кв.м., застроен обем 818 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра
АЧДС № 625/12.05.2000 г.190/02.02.2000 г.ДГФ, землището на гр. Дулово, общ. Дулово, отдел 603-1, карта № 17 по плана на ГСУ ДуловоСгради, построени върху терен от ДГФ: 1. - Административна сграда - на 3 етажа, масивна конструкция, ЗП 503 кв.м.; 2. Ремнтна работилница - едноетажна масивна сграда, ЗП 360 кв.м.; 3. Сеновал №1 - паянтов навес без оградни стени, дървена конструкция, ЗП 60 кв.м.; 4. Сеновал №2 - паянтов навес, дървена конструкция, ЗП 1175 кв.м.; 5. Гаражи 5 бр. - едноетажна сграда, полумасивна конструкция, ЗП 160 кв.м.;6. Животновъдна сграда - на1 етаж, полумасивна конструкция, ЗП 227 кв.м.; 7. Портиерна с резервоар - едноетажна сграда, полумасивна конструкция, ЗП 227 кв.м.; 8. ГСМ - бензиностанция - открита бетонова площадка с площ 1400 кв.м.; 9. Хамбар - едноетажна сграда, полумасивна конструкция, ЗП 162 кв.м.; 10. Железарска работилница - едноетажна сграда, полумасивна конструкция, ЗП 191 кв.м.; 11 - Метален навес - типова едноетажна сграда с метална конструкция и тухлени стени, ЗП 504 кв.м.; 12. Склад за материали - едноетажна полумасивна сграда, ЗП 273 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра