Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1675/28.11.2002 г.2313/02 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра местност "Антимовски блок", имот № 102053 / образуван от имот № 050088 /.Поземлен имот с площ 55 582 кв.м., представляващ свободен незастроен терен терен / трета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед №РД-22-262/30.11.2010 г. на Областния управител на Област Силистра в полза на " Дунав - Ел " ЕООД.
АЧДС №1676/28.11.2002 г.2313/02 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра местност "Антимовски блок", имот № 102076 / образуван от имот № 050088 /.Поземлен имот с площ 39365 кв.м., представляващ свободен незастроен терен от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед №РД-22-262/30.11.2010 г. на Областния управител на Област Силистра в полза на " Дунав - Ел " ЕООД.
АЧДС №1677/27.12.2002 г.АЧДС №1677/27.12.2002 г.с. Средище, общ. Кайнарджа, кв. 21, парцел XУрегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 1200 кв.м. и построения върху него масивен склад със застроена площ 490 кв.м.; построен 1949 г. Областен управител; Основание: чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Имотът е отписан със заповед №РД-84 от 11.04.2003 г. на Областния управител на Област Силистра
АЧДС №1678/07.01.2003 г.2483/09.12.02 г.с. Боил, общ. Дулово, обл. Силистра, урегулиран поземлен имот / парцел / V-126 в кв. 24Поземлен имот с площ 1 806 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " ГСМ ". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1679/08.01.2003 г.2483/09.12.02 г.землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Заград ", имот № 101006 по плана за земеразделяне / образуван от имот 101004 /.Поземлен имот от стопански двор, представляващ земя с площ 9 445 кв.м., пета категория. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1680/08.01.2003 г.2483/09.12.02 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Заград ", имот № 101007 по плана за земеразделяне / образуван от имот 101004 /.Поземлен имот от стопански двор, представляващ земя с площ 12 042 кв.м., пета категория. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ