Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1863/15.09.2003 г.№1849-ДС/10.09.03 г.гр. Алфатар, обл. Силистра, стопански двор, кв. 144, упи II, пл. № 1058Незастроен поземлен имот с площ 8795 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1864/15.09.2003 г.№1849-ДС/10.09.03 г.гр. Алфатар, обл. Силистра, стопански двор №2, кв. 151,част от новообразуван урегулиран имот VIII - 535Поземлен имот с 3855 кв.м. част от целия с площ 5840 кв.м. към обект " Склад за зърно " Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Във връзка с писмо №211/15.02.2005 г. от ОД " Земеделие и гори ", на основание чл. 72 от ЗДС, внасям следната корекция в гр. 3 на акта: вместо записаното "площ 3855 кв.м.", да се чете 3885 кв.м.
АЧДС №1865/15.09.2003 г.№1849-ДС/10.09.03 г.гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор, кв. 63, Урегулиран поземлен имот IXНезастроен поземлен имот с площ 1290 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-148/12.07.2010 г. на Областен управител на Обл. Силистра в полза на Гюлент Ешреф Мустафа и Гюнер Бейлюл Риза
АЧДС №1866/15.09.2003 г.№1849-ДС/10.09.03 г.Землището на с. Раздел, общ. Дулово, обл. Силистра, местност "Кору Аркасъ", имот № 090013 Поземлен имот с площ 2456 кв.м., прилежащ към обект " Краварник ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1867/15.09.2003 г.№1849-ДС/10.09.03 г.Землището на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, стопански двор - ДФ "АХО", кадастрален №2 парцел 21Поземлен имот, представляващ имот, принадлежащ към обект " Бригадирен стан " с площ 8225 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1868/25.09.2003 г.АЧДС №1868/25.09.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, кв. 43, пар. XVIII, съгласно ЧИРП, одобрено със заповед №148/15.07.1999 г.Цех " Ракита " - Производствена сграда - масивна едноетажна постройка със застроена площ 506 кв.м. ; построена 1982 год., върху държавен парцел с площ 3150 кв.м.    Имотът е включен в капитала на " Камъшит - ликвидация " - гр. Силистра. Има съставен нов АДС №1953/05.12.2003 г.