Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1911/24.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", стопански двор, имот № 182421Поземлен имот, върху който е разположен обект " Столова / незавършена / ", с площ 2347 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-377/01.08.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1912/24.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", стопански двор, имот № 182425Поземлен имот, върху който са разположени обекти " Навес ССМ, бригаден стан, коларожелезарска работилница, склад / незавършен /, асфалтова площадка ", с площ 762 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-377/01.08.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1913/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, обл. Силистра, стопански двор, имот №130021Поземлен имот с площ 7100 кв.м., представляващ свободен / незастроен / терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1914/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Чатал Ашлама ", стопански двор, имот №130022Поземлен имот с площ 7988 кв.м., представляващ свободен / незастроен / терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1915/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Прохлада, общ. Дулово, обл. Силистра, стопански двор, имот №000080Поземлен имот, върху който е разположени обекти " Трафопост, кантар, сеносушилня ", с площ 7809 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  За имота е съставен нов АДС №3358/06.02.09 г. на Областен управител
АЧДС №1916/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, местност "Юртлук", имот №037080 / образуван от имот №000106 /Поземлен имот, представляващ свободен / незастроен / терен от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ