Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 656/31.05.2000 г.№ 641/11.05.2000 г.с. Срацимир, общ. Силистра, стопански двор, извън регулацията на селото, парцел № 8, масив № 1Прилежащ терен с площ 320 кв.м. към обект "Фуражна кухня"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 657/31.05.2000 г.642/11.05.2000 г.с. Нова Черна, общ. Тутракан, стопански двор, извън регулацията на селото, парцел № 47, масив № 115Прилежащ терен с площ 2679 кв.м. към обекти "Хамбар, гаражи и склад за строителни материали"нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № 43 /05.02.2001 г. 
АЧДС № 658/31.05.2000 г.653/15.05.2000 г.с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор извън регулация, парцел №91, кв.2 в местността "Пирамидата"Прилежащ терен с площ 1143 кв.м. към обект "Манипулационно" в стопанския дворнямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 659/02.06.2000 г.023/29.05.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, Промишлена зона - Запад, кв. 11, парцел VІІДворно място с площ 14190 кв.м. с наименование обект "Виброполигон", представляващ: 1. Метален слад - масивна едноетажна сграда със ЗП 200 кв.м.; 2. Трафопост - масивна едноетажна сграда със ЗП 54 кв.м.; 3. Виброполигон - бетонова настилка с площ 12600 кв.м.няма  Извършено е частично отписване на трафопост със Заповед № РД-22-254/16.07.2007 г.Имотът е включен в капитала на "Заводски строежи" - Силистра АД;
АЧДС № 660/06.06.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.гр. Силистра, кв.22, парцел ІІНезастроен парцел с площ 37175 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 661/06.06.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.гр. Силистра, кв.8, парцел ІНезастроен парцел с площ 83920 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра