Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 668/07.06.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, Промишлена зона - Запад, кв. 16, парцел ІVТерен с площ 39690 кв.м. за промишлено -складова базаняма  Имотът е отписан със Заповед № 322 /25.10.2001 г.Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 669/07.06.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, Промишлена зона - Запад, кв. 30, парцел ІІТерен с площ 3105 кв.м. и построената в него сграда : ПАРОКОТЕЛНО - масивна двуетажна сграда със застроена площ 462,5 кв.м. и два броя цистерни за горивоняма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 670/14.06.2000 г.08-00-276/26.05.2000 г.с. Айдемир, общ. Силистра, жил. комплекс "Север" 14, блок "Деленки" 1Тристаен апартамент в жил. блок " Деленки " 1, ет. 5, ап. 15, състоящ се от кухня, сервизни помещение и 3 стаи със застроена площ 92 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Лесил" АД - Силистра
АЧДС № 671/16.06.2000 г.1454/23.09.1999 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 71, парцел ХХХІІІ, пл. № 401Дворно място с площ 19000 кв.м. и построените върху него сгради : 1. Административна сграда с парокотелно - масивна триетажна сграда със застр.площ 524 м2; Построена 1988 г. - І ет. включва кухня, столова, 2 канцеларии и склад за медицински инструментариум; ІІ ет. - 9 стаи и 1 зала; ІІІ ет. - 8 спални помещения, 1 клуб и 1 салон; Складове №1,2,3,4,5,6,7; Гаражи с работилница; КПП; Битова сграда; Дърводелска работилница; Мазутно стопанство; Склад за гумени изделиянямаГлавно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" - МС; Районна дирекция "Държавен резерв" гр. Шумен - база Силистра  На основание чл.21 ал.2 от ЗДС, описаният имот е публична държавна собственост. Съставен е нов АПДС № 3434/23.12.2010 г.
АЧДС № 672/16.06.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, местност "Буланъка", имот № 016003Нива с площ 4503 кв.м.нямаГлавно управление на пътищата при МРРБ - София; Пътно управление - Силистра   
АЧДС № 673/16.06.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.землището на с. Поляна, местност "Варианта", имот № 021007Нива, ІV категория, с площ 7700 кв.м.нямаГлавно управление на пътищата при МРРБ - София; Пътно управление - Силистра