Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
53/28.06.1999158/05.03.1999гр.Силистра, общ. Силистра, ул. " Симеон Велики ", кв. 26; парцел XLI, пл. № 3316Обект "ТОТО ПУНКТ - ИНФОРМАЦИОНЕН", представляващ масивна, едноетажна сграда със ЗП 44 кв.м., построена 1968 г. Български спортен тотализатор; Районна дирекция РусеОтстъпено право на строеж на БСФС - Районна дирекция на БСТ - Русе, възмездно, със Заповед № 181/04.05.1977 г. на ГОНС - Силистра  
54/29.06.199954/29.06.1999с. Сърпово, общ. Силистра, кв.5, парцел IХ-86Държавно дворно място с площ 1080 кв.м. Областен управител Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 190/01.06.2001 г. на Областен управител 
55/29.06.1999725/22.06.1999 г.гр. Тутракан, кв.4, парцел ХVI в стопанския дворДържавен парцел с площ 1252 кв.м. към обект "Спортна площадка" Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
56/29.06.1999 725/22.06.1999 г. гр. Тутракан, кв.4, парцел ХVII в стопанския двор Държавен парцел - асфалтова и свободна площ общо 1674 кв.м.  Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
57/29.06.1999 725/22.06.1999 г. гр. Тутракан, кв.4, парцел ХХХVI в стопанския двор Държавен парцел - незастроен с площ 5118 кв.м.  Министерство на земеделието горите и аграрната реформа    
58/29.06.1999 633/04.06.1999 с. Малък Преславец, общ. Главиница, масив №2, кад. № 1121 извън регулация Промишлена площадка, представляваща държавен терен, застроен със следните масивни едноетажни сгради: 1. Снарядителен цех - ЗП 270 кв.м.; 2. Склад - ЗП 20кв.м.; 3. Склад - ЗП 24кв.м.; 4. Сушилня и стерил. опаковка - ЗП 120 кв.м.; 5. Паракотелно - ЗП 88 кв.м.; 6. Галванично - ЗП 545 кв.м.; 7. Монтажен цех - ЗП 1400 кв.м.; 8. Трафопост - ЗП 21 кв.м.; 9. Лавка - ЗП 64 кв.м.; 10. Склад - ЗП 24 кв.м.; 11. Склад - ЗП - 28 кв.м.; Площта на държавния парцел е19028 кв.м.      Имотът е включен в капитала на търговско дружество: "ДУНАРИТ" АД Русе - само сградите