Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1396/16.11.2001г.1705/12.11.2001 г.Извън регулацията на с. Калипетрово, общ. Силистра, масив № 1, парцел № 140 по плана на с. Калипетрово поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 2 641 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1397/16.11.2001 г.1705/12.11.2001 г.Извън регулацията на с. Искра, общ. Ситово, Стопански двор 1, парцел № 930 по плана на с. Искрапоземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 2113 кв.м., върху който е разположен селскостопански обект "Краварник" Министерството на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСППЗЗДоговор за замяна на недвижими имоти № ОД-149-156/23.07.2001 г. Вписан в служба по вписванията гр. Силистра на 19.12.2001 г., с вх. рег № 11924, том XXVII, стр. 327 Отписан с Заповед № ДС-09-5/29.01.2013 г. в полза на ЕТ "Юсаф-Юмер Осман"
АЧДС №1398/16.11.2001г.1705/12.11.2001 г.землището на с. Искра, общ. Ситово, Стопански двор 1, парцел № 931 по плана на с. Искрапоземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 2000 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1399/16.11.2001г.1705/12.11.2001 г.Извън регулацията на с. Искра, общ. Ситово, Стопански двор 1, парцел № 932 по плана на с. Искрапоземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 2 258 кв.м., върху който е разположен обект "Телчарник" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1400/16.11.2001г.1705/12.11.2001 г.Извън регулацията на с. Искра, общ. Ситово, Стопански двор 2, парцел № 907 по плана на с. Искрапоземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 18 409 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1401/16.11.2001г.1705/12.11.2001 г.землището на гр. Главиница, общ. Главиница, кад. № 101023, местност "Меше сърт"поземлен имот, представляващ терен / пета категория /, с площ 7 806 кв.м., върхъ който е разположен обект "Ремонтна работилница" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ