Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1309/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Стара планина" № 10, вх. Б, ет.4Едностаен апартамент в пет-етажен жилищен блок, ПППлочи, построен 1975 г.; Апартамент № 26, вх. Б - ет. 4 със ЗП 43,40 кв.м.; изба № 11 с полезна площ 4,83 кв.м.; таванска стая № 5 с полезна площ 7, 77 кв.м.; 2,34 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 48,18 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра
АЧДС № 1310/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Бистрица" №11, ет.1Двустаен апартамент в осем-етажен жилищен блок, ЕПЖС, построен 1987 г.; Апартамент № 2, - ет. 1 със ЗП 62,52 кв.м.; изба № 2 с полезна площ 5,22 кв.м.; 2,13 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 69,71 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра. Във връзка с писма изх. №№ 29/18.09.2002 г. и 31/09.10.2002 г. на "Монтажи"ЕАД-София, клон Силистра, на осн. чл.72 от ЗДС, се нанася следната корекция на графа 3: Едностаен апартамент в 8 етажен жилищен блок, а именно: Апартамент №2, ет.1, едностаен, а не двустаен със ЗП 42,21 кв.м. и прилежаща маза №2 с полезна площ 5,22 кв.м., както и ид.части от общите части на сградата в размер на 4,05 кв.м.
АЧДС № 1311/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Сокол" №9, вх.А, ет.4Двустаен апартамент в пет-етажен жилищен блок, ЕПЖС, построен 1988 г.; Апартамент № 11, - ет. 4 със ЗП 56,67 кв.м.; изба № 11 с полезна площ 5,65 кв.м.; 2,10 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 63,77 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра
АЧДС № 1312/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Сокол" №10, ет.2, ап. 4Двустаен апартамент в пет-етажен жилищен блок, ЕПЖС, построен 1988 г.; Апартамент № 2, - ет. 1 със ЗП 62,52 кв.м.; изба № 2 с полезна площ 5,22 кв.м.; 2,13 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 69,71 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра. Във връзка с писма изх. №№ 29/18.09.2002 г. и 31/09.10.2002 г. на "Монтажи"ЕАД-София, клон Силистра, на осн. чл.72 от ЗДС са нанесени сл. корекции в графа 3: Апартамент №4 (а не 2) ет.2 (а не 1), тристаен (а не двустаен) със ЗП 81,12 кв.м. (а не 62,52 кв.м.) и прилежаща маза №4 (а не 2) с полезна площ 7,17 кв.м., както и ид. части от общите части на сградата в размер на 9,95 кв.м.
АЧДС № 1313/02.07.2001 г.№ П- 348/22.06. 2001 г.гр.Силистра, община Силистра, Западна промишлена зона, кв.1, парцел IIТерен (Урегулиран поземлен имот), целия с площ 40 870 кв.м. Областен управител на област Силистра: - 33,937 % ид.части от имота по т.3 или 13 870 кв.м. - осн. чл.18, ал.1 от ЗДС № 130/21.05.2002 г. на Областен управител на област СилистраИмотът е включен в капитала на "Агроводинвест"ЕАД, гр. София: -66,063% ид. части от имота по т.3 или 27 000 кв.м. Правото на собственост върху имота се прехвърля безвъзмездно на община Силистра на осн. Решение №3/25.03.2002 г. на МС и Договор за безвъзмездно прехвърляне на имота, вписан в СВ-Силистра с вх. рег. № 2429/13.05.2002 г., том V, стр. 208 с вх
АЧДС № 1317/03.07.2001 г.№ П- 362 /29.01. 2001 г.гр. Тутракан, община Тутракан, кв.18 - "лятно кино"Обект " Лятно кино " , представляващ : Кинокабина - масивна едноетажна сграда със застроена площ 8, 20 кв.м., застроен обем 23 куб.м., построена около 1965 г. с отстъпено право на строеж върху общинска земя / 295 кв.м. /    Имотът е включен в капитала на ЕООД в ликвидация "Силистра филм", гр. Силистра