Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1794/08.04.2003 г.№628-ДС/01.04.2003 г.с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра, стопански двор, кв. 3, парцел II - 234,235Терен с площ 23 450 кв.м., отреден за складова дейност, прилежаща към сгради, бивша собственост на " Агропродукт - 64 " ЕООД - Силистра / хладилна база / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-97/29.04.2003 г. на Областен управител на Обл. Силистра, съгласно договор за замяна на недвижими имоти между МЗГ и " Алда - интернешънъл " ООД, гр. София.
АЧДС №1796/09.04.2003 г.№497-ДС/04.04.2003 г.гр. Дулово, общ. Дулово, промишлена зона - юг, кв. 8, урегулиран имот VI - за СК " Камъшит ", пл. № 37Държавен терен с площ от 8680 кв.м., върху който е построена " Производствена база " / от три сгради б.с. на "Камъшит" ЕАД - Силистра / Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-246/03.07.07 г. Сградите върху терена / склад, производствена и спомагателна /, съгласно Н.А. №43, том III, дело 907/1996 г. и Постановление №О0600-03-0717/20.03.2003 г. изд. от АДВ-ТП гр. Силистра са собственост на Шерафет Сабриев Алишев. Имотът е отписан със Заповед №РД-22-246/03.07.07 г. на Обл. управител на област Силистра.
АЧДС №1797/10.04.2003 г.АЧДС №1797/10.04.2003 г.гр. Силистра, ул. " Добрич " №103 / жилищен блок " Аврора " 3 /, вх. А, ет. 6, ап. 17Двустаен апартамент със застроена площ 69,59 кв.м., състоящ се от стая, хол, кухня, сервизно помещение, избено помещение № 40 с полезна площ 4,13 кв.м. и съответните идеални части от общите на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавна земя Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Имотът е отписан със заповед №ДС-13-258/09.01.2004 г. Имотът е отписан със заповед №ДС-13-258/09.01.2004 г. на Областен управител на обл. Силистра.
АЧДС №1798/14.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан, общ. Главиница, квартал №1, парцел №2 / имот №1002 / по план на стопански двор извън регулацияПоземлен имот, представляващ нива, трета категория с площ 764 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1799/14.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан, общ. Главиница, квартал №1, парцел №3 / имот №1003 / по план на стопански двор извън регулацияПоземлен имот, представляващ нива, трета категория с площ 716 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1800/14.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан, общ. Главиница, квартал №1, парцел №4 / имот №1004 / по план на стопански двор извън регулацияПоземлен имот с площ 756 кв.м., представляващ свободен терен / нива / трета категория. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ