Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1723/26.02.2003 г.№346-ДС/24.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 16, пар. I, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 1156/20.09.2002 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 133950 кв.м., отреден за строителство на ТЕЦ - недовършено    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Лесил " АД, гр. Силистра.
АЧДС 1723/27.02.2003 г.№ДС-52/05.03.03 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, урег. поземлен имот / парцел / X в кв. 63 по плана на града от 1976 г.Терен от 3080 кв.м., представляващи ид. част от урегулиран поземлен имот, целия с площ 10080 кв.м., върху който са построени сгради на РПК " Наркооп " - Тутракан (съгл. Н.А. №308 от 1994 г.) Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Имотът е отписан със Заповед № 154-РД/17.07.2003 г. на Областен управител на Обл. Силистра.Имотът е отписан със Заповед № 154-РД/17.07.2003 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1726/13.03.2003 г.№131-ДС-01/23.01.03 г.гр. Главиница, общ. Главиница, кв. 11, Урегулиран поземлен имот / парцел / VIIIСвободен / незастроен / терен с площ 8288 кв.м. от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1727/17.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, местност " Карапелит ", имот № 053141Поземлен имот, представляващ прилежащ терен / от стопански двор / към обект " Хамбар " с площ 5607 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС 1722/25.02.2003 г.№346-ДС/24.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 16, пар. IV, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 639/10.06.2002 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 3410 кв.м., отреден за бензиностанция, върху която е разположена идеална част от масивна сграда   Заповед № РД-22-558/27.07.2006 г. Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Лесил " АД, гр. Силистра. Част от имота с площ 2175 кв.м. се отписва от активните книги със Заповед № РД-22-558/27.07.2006 г. на Обл. управител
АЧДС 1722/25.02.2003 г.№346-ДС/24.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 16, пар. IV, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 639/10.06.2002 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 3410 кв.м., отреден за бензиностанция, върху която е разположена идеална част от масивна сграда    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Лесил " АД, гр. Силистра. Част от имота с площ 2175 кв.м. се отписва от активните книги със Заповед № РД-22-558/27.07.2006 г. на Обл. управител