Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 734/25.07.2000 г.962/12.07.2000 г.стопански двор с. Окорш - извън рег. граници, парцел № 121, кад. № 1Терен от 27723 кв.м., върху който е изграден обект "Свинарник за свине майки"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 735/25.07.2000 г.962/12.07.2000 г.стопански двдор с. Окорш - извън рег. граници, парцел № 127, кад. №1Незастроен терен с площ 22657 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 736/25.07.2000 г.962/12.07.2000 г.стопански двор с. Окорш - извън рег. граници, парцел № 128, кад. №1Терен от 388 кв.м., върху който е изграден обект "Трансформатор, ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 737/02.08.2000 г.РМС № 236/91 г.с. Водно, общ. Дулово, кв.33, парцел ХТерен от 12075 кв.м., върху който е изграден обект "СВР"няма   Имотът е включен в капитала на БТК ЕАД - София; Поделение - НУ "Радио и телевизионни станции" гр. София
АЧДС № 738/08.08.2000 г.Заповед № РД-14-30/26.10.1999 г.гр. Силистра, района на пристанище Силистра, ул. "Пристанищна" №4Административна сграда - масивна, двуетажна, построена 1947 г., част от нея, представляваща: източно крило на втори етаж със ЗП 232,5 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена / с площ 3540 кв.м. /нямаИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"   
АЧДС № 739/08.08.2000 г.739/08.08.2000 г.гр. Тутракан, кв. 91, парцел VІІІ-2189Прилежащ терен с площ 1835 кв.м. към производствена сграда "За безвредна производствена дейност"нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 238 /14.09.2000 г. За имота е съставен нов АДС № 402