Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
59/29.06.1999 633/04.06.1999 с. Малък Преславец, общ. Главиница, масив №2, кад. № 1122 извън регулация Промишлена площадка, представляваща държавен терен, застроен със сл. масивни едноетажни сгради: 1. Склад - ЗП 70 кв.м.; 2. Склад - ЗП 96 кв.м.; 3. Склад материали - ЗП 96 кв.м.; 4. Пункт за охрана /извън парцела/ - ЗП 16 кв.м.; Площта на държавния парцел е 15389 кв.м.     Имотът е включен в капитала на търговско дружество: "ДУНАРИТ" АД Русе - само сградите. Има съставен нов АДС № 2854/15.06.2006 г.
61/06.07.199992-00-1119/21.06.1999Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, имот № 050244, местност "Баир Сартъ"Държавен терен и построените в него сгради: 1. Метален навес с битова част - едноетажна, масивна сграда със ЗП 720 кв.м.; битова част - двуетажна, с РЗП 144 кв.м., включваща канцеларии и стълбище; 2. Трафопост / извън територията на площадката / - масивна, едноетажна сграда със ЗП 9 кв.м.; 3. Тоалетна - полумасивна, едноетажна сграда със ЗП 18 кв.м.; 4. Метален портал и ограда с обща дължина 300 м.; 5. Складово помещение - полумасивна, едноетажна сграда със ЗП 18 кв.м.. Площта на държавния парцел е 6033 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "АГРОМИКРОН" АД с. Старо село - само сгради
62/14.07.199962/14.07.1999гр. Силистра, комплекс "Изток"Терен с площ 441,53 кв.м. Областен управителОтстъпено право на строеж за група гаражиС Договор от 20.07.1999 г. имота е продаден на Стойка Лазарова Тодорова - на основание пар.2 от ПЗР на ПМС № 235/96 г. 
63/14.07.1999848/13.07.1999 г.гр. Алфатар, кв. 56а, парцел VIЧаст от многофункционална сграда - масивна, двуетажна, състояща се от 3 коррпуса с обща ЗП 434 кв.м. и РЗП 863 кв.м., а именно: 19,12% идеални части, представляващи реално 87 кв.м. на I-ви етаж в корпус № 3 и 78 кв.м. на II-ри етаж в същия корпус   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 33/04.02.2000 г. на Областен управителИмотът е включен в капитала на "АПТЕЧНО - СИЛИСТРА" ЕООД Силистра
64/20.07.199964/20.07.1999гр.Силистра, общ. Силистра, кв.114, парцел I, кад. № 3685Сутеренен етаж от масивна четириетажна сграда със ЗП 329 кв.м. - бивша механа "Боряна"    Имотът е включен в капитала на "СИЛИСТРА ФИЛМ" ЕООД
65/21.07.1999883/20.07.1999 г.с. Кайнарджа, кв. 62, парцел IVПрилежащ терен с площ 5292 кв.м. към сграда Кланница МЗГАР