Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1437/04.01.2002 г.1978/27.12.2001 г.с. Казимир, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив №1, парцел № 9поземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 1980 кв.м., върху който е разположен обект "Краварник" Министерството на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСППЗЗ № РД-22-75/ 23.02.2007г.Имотът е отписан със заповед № РД-22-75/ 23.02.2007г. на Областен управител.
АЧДС №1427/18.12.2001г.27/02.05.00 г. гр. Силистра, бул. "Велико Търново" № 56, кв. 61, парцел II, пл. № 1677Подстанция "Силистра" 110/20/10 кВ; Терен с площ 5600 кв.м. и изградените върху него: 1. Административно-производствен сграда - масивна от едноетажна и триетажна част, застроена площ 221 кв.м., застр. обем 1123 куб. м. , построена 1968 г. ; помещения: I ет. - канцеларии, склад, заседателна зала, коридор и санитарен възел; II ет. - командна зала, кабинет, коридор, работилница и сервизно помещение; III ет. - диспечерска зала, коридор, акумулаторно и сервизно помещение; стълбищно тяло - масивна конструкция, застроена площ 17 кв.м., разгъната застроена площ 51 кв.м., застроен обем 176 куб.м. 2. Закрита разпределителна уредба 20/10/кВ (до 1) - масивна двуетажна сграда, застроена площ 631 кв.м., застроен обем 6432 куб.м., с кабелни канали, построена 1968 г. 3. Открита разпределителна уретба 110 кV върху 1750 кв.м.    Във връзка с писмо вх. № ДС-03-323/ 17.04.2006 г. на НЕК - ЕАД, Предприятие "МВН" София, Електропреносен подрайон Силистра и предоставените доказателства, на основание чл. 72 от ЗДС, правя следното допълнение към АДС № 1427 от 18.12.2001 г. - Към гр. 2 : Разрешение за строеж №136 / 14.11.2001 г., издадено от общ. Силистра; Протокол за определяне на строителна линия и ниво / 18.11.2003 г. ; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 150/ 09.11.2004 год., издадено от общ. Силистра; Техническа справка за обекта "Гаражи и склад в района на подстанция Силистра"; Скица № 849/11.04.2006 г.; - Към гр. 3: 4." Гаражи и склад " - масивна едноетажна постройка, разположена Г - образно в източната част на парцела, обособена в две групи гаражи, а именно: 4.1 Тяло А - гаражи за тежка механизация 4 бр. и склад в източната част на групата с обща застроена площ 388 кв.м. и височина 5 м.; - 4.2. Тяло Б - гаражи с лекотоварни автомобили 7 бр. със застроена площ 197 кв.м. и височина 3,0 м. Обща застроена площ на обекта - 585 кв.м
АЧДС №1428/27.12.2001 г.1857/03.12.2001 г.землището на с. Средище, община Кайнарджа, имот № 201038поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 964 кв.м., върху който е разположен обект "Бензиностанция" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ №134/30.05.02 г.Със заповед №134/30.05.02 г. на Областен управител на област Силистра, имота е отписан в полза на Ал. Александров.
АЧДС №1429/27.12.2001 г.№1857/03.12.2001 г.землището на с. Ветрен, община Силистра, местност "Чер Орман", имот № 042054поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 32 147 кв.м., върху който е разположен обект "Утаител" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1430/27.12.2001г.1857/03.12.2001 г.землището на с. Ветрен, община Силистра, местност "Чер Орман", имот № 042061поземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 12 838 кв.м., върху който е разположен обект "Водостопанско съоръжение" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1431/02.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Межден, общ. Дулово, Стопански двор, кад. № 2, парцел № 212поземлен имот, представляващ терен / шеста категория / с площ 1725 кв.м., върху който е разположен обект "Авторемонтна работилница" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ