Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
47/21.06.1999605/27.05.1999с. Калипетрово, общ. Силистра, масив №1, парцел № 7Част от II-я етаж на масивна административна сграда, състояща се от: - канцеларии 2 бр. със ЗП 34 кв.м.; - лаборатория със ЗП 34 кв.м.. - сервизно помещение със ЗП 6 кв.м. и 1/2 идеални части от общите части на сградата, представляващи вход, стълбище и коридор със ЗП 11 кв.м. МЗГАР; Районна служба за растителна защита, карантина и агрохимиу - Добрич, звено Силистра  Съставен е нов АДС 0 3277/02.09.2008 г.
48/22.06.1999 с. Нова Черна, общ. Тутракан, кв. 50, парцел ХХIII, пл. № 697Жилищен парцел с площ 1168 кв.м. Областен управителОПС с Протокол № 10/ 04.06.1958 г. и Договор от 29.11.1958 г между Осман Шабанов и Петър Великов - председател на СНС с. Нова Черна  
49/22.06.1999686/15.06.1999землището на гр. Тутракан, масив № 50, парцел № 273Дворно място с площ 3703 кв.м. и построените в него сгради: - едноетажна паянтова сграда, ЗП 24 кв.м.; едноетажна паянтова сграда - склад ГСМ, ЗП 54 кв.м.; - метален навес върху бетонова площадка, ЗП 388 кв.м.     
50/22.06.199906-00-674/14.05.1999гр. Силистра, кв.1, парцел ХХV, кад. № 301Терен от 17713 кв.м. и построените в него сгради: 1. Жилищна сграда - масивна едноетажна със ЗП 178 кв.м.; 2. Жилищна сграда - масивна двуетажна със ЗП 150 кв.м.; 3. Жилищна сграда - масивна едноетажна със ЗП 178 кв.м.; 4. Жилищна сграда - масивна едноетажна със ЗП 178 кв.м.; 5. Жилищна сграда - масивна едноетажна със ЗП 178 кв.м.; 6. Жилищна сграда - масивна едноетажна със ЗП 178 кв.м.; 7. Стопанска сграда - паянтова едноетажна със ЗП 87кв.м.; 8. Жилищна сграда - масивна едноетажна със ЗП 1562 кв.м.; 9. Стопанска сграда - магазин - масивна едноетажна сграда със ЗП 178 кв.м.; 10. Жилищна сграда - масивна двуетажна със ЗП 353 кв.м. МЗГАР; Селскостопански техникум "Добруджа" - Силистра   
51/28.06.199951/28.06.1999с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел XL, пл. №22Държавно дворно място с площ 860 кв.м. Областен управител Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 145/03.04.2001 г. на Областен управител в полза на община Силистра 
52/28.06.199952/28.06.1999с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел XLI, пл. №22Държавно дворно място с площ 1100 кв.м. Областен управител Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 145/03.04.2001 г. на Областен управител в полза на община Силистра