Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1996/30.03.2004 г.АЧДС №1996/30.03.2004 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, промишлена зона - Изток, кв. 2, парцел III, планосн. №6473Поземлен имот - урегулиран парцел, целия с площ 2600 кв.м., част от него с площ 1600 кв.м., с предназначение " Пункт за прогнози" Министъра на земеделието и горите; Регионална служба за растителна защита - Добрич Отдел Силистра  Съставен е нов АДС №3546/04.04.2012 г.
АЧДС №1998/21.04.2004 г.№3564-ДС/14.04.2004 г.с Брадвари, общ. Силистра, кв. 23, пар. VIПоземлен имот, представляващ терен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен трафопост " Брадвари 1 " със застроена площ 6 кв.м., построен през 1960 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " , клон Силистра
АЧДС №1999/21.04.2004 г.№3564-ДС/14.04.2004 г.гр. Силистра, кв. 175, пар. III - за общ. строителствоПоземлен имот, представляващ терен с площ 56 кв.м. и построения върху него масивен трафопост " Добрич " със застроена площ 56 кв.м., построен през 1995 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица ", клон Силистра
АЧДС №2000/22.04.2004 г.№3564-ДС/14.04.2004 г.гр. Силистра, бул. "Велико Търново" №56, кв. 61, пар. I - за ЕРПАдминистративно Обслужващ Център - масивна административна сграда на два етажа и сутерен със застроена площ 259 кв.м. и разгъната застроена площ 518 кв.м.; Построена 2003/2004 год. върху собствено дворно място с площ 2862 кв.м. / предходен АДС №1483/08.02.2002 год./    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра; Сградата се отписва със заповед №РД-22-27/14.02.2011 г. на Обл. управител в полза на " Е-ОН България продажби "АД
АЧДС №2001/26.04.2004 г.№3587-ДС/19.04.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " До селото ", №101006. Имотът е образуван от имот №050085Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 1132 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със Заповед №РД-22-240/10.11.2010 г. на Обл. управител в полза на " Булдекс " ООД
АЧДС №2002/26.04.2004 г.№3587-ДС/19.04.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " До селото ", №101010. Имотът е образуван от имот №050085Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 3532 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със Заповед №РД-22-240/10.11.2010 г. на Обл. управител в полза на " Булдекс " ООД