Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1366/27.09.2001г.№П-503/26.09.2001г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 77, парцел II ул. "Сливница" № 9поземлен имот, представляващ терен с площ от 7518 кв.м., заедно с построените в него сгради: 1. Бензиностанция - масивна едноетажна сграда със застроена площ 18 кв.м. постр. 1995 г.; 2. Гаражи и навеси - масивна едноетажна сграда със застроена площ 1306 кв.м., построена 1991 г., 3, Ремонтна работилница - масивна едноетажна сграда със застроена площ 300 кв.м., постр. 1991 г.; 4. Административна сграда - масивна едноетажна сграда със застроена площ 126 кв.м., построена 2000/2001 г. Трафопост.   № ДС-09-92/15.11.2012г.Имотът е отписан със заповед № ДС-09-92/15.11.2012г. на Областен управител в полза на "Пътно поддържане - Русе" ЕООД.
АЧДС №1367/28.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101024поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ от 1441 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1368/28.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101025поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 1201 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1369/28.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101026поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 1201 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1370/28.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101030поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 702 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1371/28.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101028поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 830 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ