Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2133/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, промишлена зона - Север, стопански двор в регулация, кв. 13, парцел II, съгласно план на стопанския двор, одобрен със Заповед №241/20.11.95 г.Поземлен имот, представляващ прилежащ терен с площ 942 кв.м. към обект " Ремонтна работилница " в стопанския двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  На основание чл. 72 от ЗДС и във връзка с писмо вх. №8362-ДС/13.09.2005 г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, внасям следната корекция в графа 3 на акта: Вместо обект "Ремонтна работилница"" да се чете "Канцеларии и гаражи".
АЧДС №2134/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, промишлена зона - Север, стопански двор в регулация, кв. 13, парцел III, съгласно план на стопанския двор, одобрен със Заповед №241/20.11.95 г.Поземлен имот - прилежащ терен към " Канцеларии и гаражи ", с площ 2813 кв.м в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  На основание чл. 72 от ЗДС и във връзка с писмо вх. №8362-ДС/13.09.2005 г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, внасям следната корекция в графа 3 на акта: Вместо обект "Канцеларии и гаражи" да се чете "Ремонтна работилница".
АЧДС №2135/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, промишлена зона - Север, стопански двор в регулация, кв. 10, парцел I, съгласно план на стопанския двор, одобрен със Заповед №241/20.11.95 г.Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Кантар ", с площ 453 кв.м в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Заповед №РД-22-7/12.10.2011 г. на Обл. управител на Област СилистраОтписан със Заповед №РД-22-7/12.10.2011 г. на Обл. управител на Област Силистра в полза на ЗКПУ "Детелина - 92 " - Дулово
АЧДС №2136/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, промишлена зона - Север, стопански двор в регулация, кв. 9, парцел IV, съгласно план на стопанския двор, одобрен със Заповед №241/20.11.95 г.Поземлен имот - прилежащ терен към " Навес за зърно ", с площ 1707 кв.м в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2137/27.09.2004 Г.№4399-ДС/16.07.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, промишлена зона - Север, стопански двор в регулация, кв. 9, парцел I, съгласно план на стопанския двор, одобрен със Заповед №241/20.11.95 г.Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Хамбар ", с площ 1500 кв.м в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2138/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Стопански двор ", имот №060209. Имотът е образуван от имот 060201.Поземлен имот с площ 1939 кв.м., представляващ свободен парцел в стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ