Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1887/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.с. Руйно, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, масив №1, парцел №16Поземлен имот - прилежащ терен към " Ремонтна работилница ", с площ 1942 кв.м. Министъра на земеделието и горите  Във връзка с писмо вх.№9127-ДС/14.11.2005г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, удостоверение №1166-1/01.06.2005 г.от ОБС "Земеделие и гори" гр. Дулово и скица №Ф00126/01.06.2005 г., на основание чл.72 от ЗДС, внасям следното допълнение към графа 7 на акта: да се добави идентичен имот с №130016 по КВС на землище с. Руйно.
АЧДС №1888/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Грънчарово, общ. Дулово, стопански двор, имот №804021Поземлен имот - прилежащ терен към " Телчарник ", с площ 3715 кв.м. Министъра на земеделието и горите  Нов АДС №3360/09.02.2009 г.
АЧДС №1889/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Паисиево, общ. Дулово, местност " Джами овасъ ", имот № 122044Поземлен имот - прилежащ терен към " Навес ", с площ 2831 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1890/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Паисиево, общ. Дулово, местност " Джами овасъ ", имот № 122045Поземлен имот - прилежащ терен към " Навес ", с площ 2242 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1891/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, местност "стопански двор", имот №501062Поземлен имот с площ 37730 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1892/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Землището на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, местност "стопански двор", имот №501066Поземлен имот с площ 17886 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите  Нов АДС №3747/13.12.2014 г.