Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2102/25.08.2004 г.№4452-ДС/22.07.2004 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053035 / образуван от имот №052030 /Поземлен имот с площ 1860 кв.м., представляващ свободен парцел от стопански двор. Министъра на земеделието и горите  На основание чл. 72 от ЗДС, писмо вх. №ДС-02-1236/26.09.2006 г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, скица №Ф00523/21.09.2006 г. и постановление за възлагане от 05.04.2006 г., правя следната корекция в графа 3 на акта: вместо "свободен терен" да се чете " прилежащ парцел към сграда - Хамбар, собственост на юридическо лице ".
АЧДС №2103/25.08.2004 г.№4452-ДС/22.07.2004 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053034 / образуван от имот №052030 /Поземлен имот с площ 698 кв.м., представляващ свободен парцел от стопански двор. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2104/25.08.2004 г.№4452-ДС/22.07.2004 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, стопански двор извън регулация, местност "Над орехите", имот №115086. Имотът е образуван от имоти №115002 и №115084Поземлен имот - прилежащ терен с площ 6571 кв.м. към следните сгради: Склад с навес - застроена площ 383 кв.м.; Овчарник - застроена площ 349 кв.м.; Битовка със застроена площ 82 кв.м. Министъра на земеделието и горите  На основание чл. 72 от ЗДС, във връзка с писмо вх.№7670-ДС/20.06.2005 г. от ОД "Земеделие и гори" - Силистра Н.А. №41, дело №323/2005 г., скица №Ф02556/16.06.2005 г. правя следното допълнение към графа 3 и клозет - обществен със застроена площ 11 кв.м.
АЧДС №2105/25.08.2004 г.№4452-ДС/22.07.2004 г.Землището на с. Войново, общ. Кайнарджа, местност " Стопански двор " - стопански двор извън регулация, имот №201042. Имотът е образуван от имот №201016Поземлен имот - прилежащ терен с площ 444 кв.м. към " Стопанска сграда - склад ", с застр. площ 120 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2106/08.09.2004 г.АЧДС №2106/08.09.2004 г.гр. Тутракан, ул. " Трансмариска " №29, кв. 9, кад.№96, съгл. кад. план, утвърден със Заповед №300-4-3/16.01.2004 г.Поземлен имот, представляващ дворно място с площ 184 кв.м., върху което е построена сграда, собственост на физическо лице. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18 от ЗДС   Със Заповед №РД-491-ДС/20.12.04 г. на Областен управител на Обл. Силистра имотът се отписва от актовите книги на имотите - държавна собственост
АЧДС №2107/13.09.2004 г.№4357-ДС/09.07.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, кв. 36, пар. II, - отреден за " Ветеринарна лечебница ", пл. №330, 330 АПоземлен имот, представляващ прилежащ терен с площ 3810 кв.м. към обект " Ветеринарна лечебница " - двуетажна масивна сграда, собственост на ООД " Бревис ", гр. Дулово Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ