Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2037/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Звенимир, община Главиница, местност " Стопански двор ", имот №060225Поземлен имот с площ 868 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2038/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Звенимир, община Главиница, местност " Стопански двор ", имот №060233. Имотът е образуван от имот №060230Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Ремонтна работилница, ковачница ", с площ 5942 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2039/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Звенимир, община Главиница, местност " Стопански двор ", имот №060224Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Канцеларии ", с площ 1241 кв.м., собственост на ООД " Еко - Форест " Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2040/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", имот № 182049. Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 30993 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2041/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", имот № 182412. Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 843 кв.м., представляващ свободен терен от стопанския двор. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2042/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, местност "стопански двор", имот №501061. Имотът е образуван от имот №302045Поземлен имот с площ 13121 кв.м. - свободен парцел, представляващ " Механизирана зърноплощадка " от стопански двор Министъра на земеделието и горите  На основание чл. 72 от ЗДС и във връзка с писмо вх. №4550-ДС/04.08.2004 г. от ОД "Земеделие и гори", актуална скица №Ф00024/03.08.2004 г. и НА за покупко-продажба №1, том I, дело 2/1998 г. от 08.01.1889 г., внасям следното допълнение към гр. 3: да се чете, че поземленият имот е прилежащ терен към сгради " Ремонтна работилница, навеси, ТП, и кантар с навес ". свободен терен. Имотът е отписан със Заповед №РД-452-ДС/18.11.04 г. на Обл. управител в полза на " Агросток " АД гр. София.