Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1151/05.03.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Главиница, общ. Главиница, кв.1, парцел І, двора на "Стройтехника" АДТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ 3 - в двора на "Стройтехника" АД със ЗП 9 кв.м.; Построен 1971 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1152/05.03.2001 г.308/28.02.2001 г.с. Вълкан, общ. Главиница, кв.5Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ Вълкан 1 със ЗП 6 кв.м.; Построен 1985 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1153/06.03.2001 г.П-32/15.01.2001 г.землището на с. Смилец ,общ. Силисдтра, местност "Новите места", парцел № 4, масив № 18 по плвана за земеразделянеЗемя от ДПФ. Нива, шеста категория с площ 4600 кв.м.нямаМинистъра на земеделието и горите; Изпълнителна агенция "Пътища" при МРРБ - Областно пътно управление   
АЧДС № 1154/06.03.2001 г.П-32/15.01.2001 г.землището на с. Войново, общ. Кайнарджа, местност "До шосето", имот № 021001 по плана за земеразделянеземя от ДПФ. Нива, шеста категория с площ 5140 кв.м.нямаМинистъра на земеделието и горите; Изпълнителна агенция "Пътища" при МРРБ - Областно пътно управление   
АЧДС № 1155/06.03.2001 г.П-32/15.01.2001 г.землището на с. Добротица, общ. Ситово, местност "Новите ниви", имот № 028019Земя от ДПФ. Нива, шеста категория с площ 10007 кв.м.нямаМинистъра на земеделието и горите; Изпълнителна агенция "Пътища" при МРРБ - Областно пътно управление  Съставени са нови АДС № 1354/24.09.2001 г. и № 1365/26.09.2001 г.
АЧДС № 1156/06.03.2001 г.26-00-725/10.11.2000 г.гр. Силистра - Промишлена зона Запад, кв. 11, парцел VІІІОбособен парцел с площ 1059.50 кв.м. и построената в него Администнративна сграда - масивна постройка от 2 етажа и сутерен със ЗП 336 кв.м. и РЗП 672 кв.м.; Построена 1976 г.няма   Имотът е включен в каптитала на "Монтажи" ЕАД София, клон Силистра. За имота е съставен нов АДС № 3375/29.04.2009 г.