Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2151/06.10.2004 г.№5012-ДС/20.09.2004 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Дунав", ул. "Серес" №4, кв. 3, УПИ XVI - 4305Масивни едноетажни сгради, построени като допълващо застрояване в поземлен имот, общинска собственост, предоставен за безсрочно управление на ДМСГД - Силистра, а именно: 1. Гаражни клетки - два броя, сглобяема номенклатура, разработка на ПС " Заводски строежи " - София със застроена площ 43,50 кв.м.; Построени 2004 год. 2. Дизел - агрегатно помещение - сглобяема гаражна клетка, разработка на ПС " Заводски строежи " - София със застроена площ 21,70 кв.м.; Построено 2004 г. Министерство на здравеопазването; Дом за медико-социални грижи за деца - Силистра   
АЧДС №2152/07.10.2004 г.АЧДС №2152/07.10.2004 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, друга селищна територия, имот №212003Поземлен имот - прилежащ терен към " Асфалтова площадка ", с площ 26131 кв.м към 16 сгради, собственост на "Агра 2000" ООД Областен управител на Област Силистра   Имотът е отписан със Заповед №РД-482-ДС/10.12.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2153/14.10.2004 г.№5110-ДС/30.09.2004 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, местност "Стопански двор", имот №036016Поземлен имот с площ 3192 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със заповед №РД-98-ДС/07.07.2005 г. на Областен управител на обл. Силистра в полза на "Ренар" ООД - Силистра
АЧДС №2154/14.10.2004 г.№5110-ДС/30.09.2004 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, местност "Стопански двор", имот №036001Поземлен имот с площ 1019 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със заповед №РД-98-ДС/07.07.2005 г. на Областен управител на обл. Силистра в полза на "Ренар" ООД - Силистра
АЧДС №2155/14.10.2004 г.№5110-ДС/30.09.2004 г.Землището на гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор, местност "Землище на гр. Главиница", имот №101001. Имотът е образуван от имот №028126Поземлен имот - прилежащ терен към обект "Кантар", с площ 1112 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2156/14.10.2004 г.№5110-ДС/30.09.2004 г.Землището на гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор, местност "Землище на гр. Главиница", имот №101004. Имотът е образуван от имот №028126Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Склад за зърно ", с площ 6108 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ