Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2027/25.05.2004 г.АЧДС №2027/25.05.2004 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 1, пар. XVI, отреден за производствено-складова дейност, съгласно Заповед № 651/25.05.2004 г. на Кмета на общ. Силистра за одобрение на плана за регулация.Поземлен имот, представляващ урегулиран парцел с площ 13900 кв.м., отреден за производствено-складова дейност Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Заповед №РД-399-ДС/24.08.04 г. на Обл. управителИмотът е отписан от актовите книги за д-вна собственост със Заповед №РД-399-ДС/24.08.04 г. на Обл. управител
АЧДС №2028/26.05.2004 г.№3909-ДС/14.05.2004 г.гр. Силистра, общ. Силистра, бул. " Македония ", партер на жил. блок " Ел. Арнаудов - 2 ", кв. 10, пар. I - за ОЖССамостоятелен обект в жилищна сграда, представляващ Инкасаторски пункт със застроена площ 40,77 кв.м., ведно с ид. части от отстъпеното право на строеж върху терена, както и от общите части на шест-етажната жилищна секция    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №2029/26.05.2004 г.№92-00-10-489/14.04.2003 г.Извън регулационните граници на с. Полковник Таслаково, общ. ДуловоПоземлен имот, представляващ терен с площ 6 кв.м. и построения върху него трафопост " Таслаково 1 " със застроена площ 6 кв.м., построен през 1970 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №2034/08.07.2004 г.АЧДС №2034/08.07.2004 г.Землището на с. Голеш, общ. Кайнарджа, имот №150414Поземлен имот №150414 с площ 935 кв.м. - санитарно - охранителна зона към водостопанско съоръжение / Напорен водоем /    Имотът е включен в капитала на МРРБ; " Водоснабдяване и канализация " ООД - Силистра
АЧДС №2035/12.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Звенимир, община Главиница, местност " Стопански двор ", имот №060223Поземлен имот с площ 1125 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2036/12.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Звенимир, община Главиница, местност " Стопански двор ", имот №060231Поземлен имот - прилежащ терен към " Склад за сърнени храни " / Метален навес / , с площ 3001 кв.м. Министъра на земеделието и горите