Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2003/27.04.2004 г.№3587-ДС/19.04.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №101012. Имотът е образуван от имот №050085Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 1078 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със Заповед №РД-22-240/10.11.2010 г. на Обл. управител в полза на " Булдекс " ООД
АЧДС №2004/27.04.2004 г.№3587-ДС/19.04.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " До селото ", №101013. Имотът е образуван от имот №050085Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 398 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със Заповед №РД-22-240/10.11.2010 г. на Обл. управител в полза на " Булдекс " ООД
АЧДС №2005/27.04.2004 г.АЧДС №2005/27.04.2004 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 1, пар. LXIV, отреден за техн. инфраструктура, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 155/06.02.2004 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ терен с площ 3950 кв.м., отреден за техническа инфраструктура Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със Заповед №РД-396-ДС/10.08.04 г. на Обл. управител на обл. Силистра
АЧДС №2006/28.04.2004 г.№881/19.04.2004 г.Землището на с. Пожарево, общ. Тутракан, ДГФ - друга недървопроизводителна площ, имот №000054. Имотът е образуван от имот №000042Дворно място с площ 1696 кв.м. - прилежащ терен към три масивни сгради, собственост на физическо и юридическо лице. НУГ към МЗГ Държавно лесничейство - Силистра - основание: чл. 20 от ЗГ   
АЧДС №2007/15.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", стопански двор, имот № 182427. Имотът е образуван от имот №182500Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 4129 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2008/15.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, стопански двор, местност " Край село ", имот № 182429Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 1416 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ