Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1109/12.02.2001 г.П-60/23.01.2001 г.ДГФ, кад. № 28 по плана за земеразделяне с начин на трайно ползване "Горски разсадник", местност "Кусуйски път"Обект " Горски разсадник ", който включва : - Хижа - нова - масивна двуетажна сграда със застроена площ 132,30 кв.м.; разгъната застр. площ 264,60 кв.м.; построена 1993 год. - Хижа - стара - масивна двуетажна сграда със застр. площ 80,54 кв.м.; разгъната застр. площ 161,08 кв.м.; построена 1976 год. - Хамбар - масивна едноетажна постройка със застр. площ 163,60 кв.м.; построен 1983 год. - Метален склад - метална конструкция с тухлени стени; застроена площ 371,20 кв.м.; построен 1984 год. - Прилежащ към сградите терен с площ 16 459 кв.м.нямаНУГ ; Държавно лесничейство - Тутракан  Съставен е нов АДС № 3433/17.12.2010 г.
АЧДС № 1110/12.02.2001 г.66-00-20/30.01.2001 г.гр. Дулово, общ. Дулово, промишлена зона - юг, кв.5, парцел V - за "ОКС" по плана на населеното място от 1983 г.Терен с площ 7000 кв.м., прилежащ към сграда "Склад за строителни материали"нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-22-34/28.02.2011 г. в полза на "Стройком - 2001" ООД 
АЧДС № 1111/13.02.2001 г.П-108/09.02.2001 г.стопански двор с. Вокил, общ. Дулово, имот № 042028Терен с площ 416 кв.м., прилежащ към обект "Портиерна"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1112/13.02.2001 г.П-108/09.02.2001 г.землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "ДЗС - с. Нова Черна", имот № 114012Свободен терен с площ 5985 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1113/27.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Коларово, общ. Главиница, кв. 10, парцел VІІІ - за озеленяване по план, утвърден със Заповед № 093/15.03.1993 г.Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "КОЛАРОВО" 1 със ЗП 6 кв.м.; построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1114/27.02.2001 г.308/27.02.2001 г.с. Косара, общ. Главиница, кв. 13Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "КОСАРА" 1 със ЗП 6 кв.м.; Построен 1959 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра