Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1681/08.01.2003 г.2483/09.12.02 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Заград ", имот № 101008 по плана за земеразделяне / образуван от имот 101004 /.Поземлен имот от стопански двор, представляващ земя с площ 27 416 кв.м., пета категория. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1682/10.01.2003 г.2483/09.12.02 г.землището на с. Долец, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Край село ", имот № 051005 по плана за земеразделяне на с. ДолецПоземлен имот от стопански двор, представляващ нива с площ 2101 кв.м., пета категория. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед №ДС-13-48/21.02.2003 г. на Областния управител на Област Силистра в полза на Хабил Хюсмен Мехмед.
АЧДС №1683/10.01.2003 г.2483/09.12.02 г.землището на гр. Главиница, общ. Главиница, имот № 1031 по плана за земеразделяне на гр. ГлавиницаПоземлен имот от стопански двор, представляващ земя с площ 1379 кв.м., пета категория, прилежащи към обект " Млекопункт ". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1684/10.01.2003 г.2483/09.12.02 г.землището на гр. Главиница, общ. Главиница, местност " Меше сърт ", имот № 101016 /образуван от имот № 028044 по плана за земеразделяне на гр. Главиница /.Поземлен имот с площ 1 609 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Асфалтова площадка " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1685/10.01.2003 г.2483/09.12.02 г.землището на гр. Главиница, общ. Главиница, местност " Меше сърт ", имот № 101017 /образуван от имот № 028044 по плана за земеразделяне на гр. Главиница /.Поземлен имот с площ 2 294 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Столова " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1686/14.01.2003 г.2483/09.12.02 г.Землището на с. Зафирово, общ. Главиница, парцел № 12 от кад. № 1 / по плана на стопански двор /Поземлен имот с площ 6 626 кв.м., представляващ прилежащ терен / четвърта категория / към обект " Ремонтна работилница " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ