Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2187/02.11.2004 г.№5151-ДС/05.10.2004 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар - стопански двор в регулация, кв. 137, пар. VIII, пл. №1058Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Фуражен цех ", с площ 2320 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2188/04.11.2004 г.АЧДС №2188/04.11.2004 г.с. Зафирово, общ. Главиница, кв. 64, пар. XI, пл. №703Поземлен имот - урегулиран парцел с площ 1320 кв.м. - прилежащ към масивна сграда собственост на юридическо лице Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС  №РД-22-46/14.02.2007 г.Имотът е отписан със Заповед №РД-22-46/14.02.2007 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2189/05.11.2004 г.№5278-ДС/18.10.2004 г.Землището на с. Овен, общ. Дулово, местност " Коджа Мезарлък ", имот №120413Поземлен имот с площ 2631 кв.м., представляващ свободен терен от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗДоговор за замяна на недвижими имоти №ОД-018-008/11.07.2005 г., вписан в служба по вписванията гр. Дулово на 12.07.2005 г. с вх. рег. №1381, том 3, стр. 35, ПК 3753 Имотът е отписан със Заповед №ДС-09-60/09.12.2013 г. на Областен управител в полза на Ахмед М. Дервиш
АЧДС №2190/05.11.2004 г.№5304-ДС/21.10.2004 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор в регулация, кв. 48, парцел IПоземлен имот с площ 3054,50 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2191/05.11.2004 г.№5304-ДС/21.10.2004 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор в регулация, кв. 48, парцел IIПоземлен имот с площ 4921 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2192/05.11.2004 г.№5304-ДС/21.10.2004 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор в регулация, кв. 48, парцел IIIПоземлен имот с площ 1305,30 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ