Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2061/16.07.2004 г.АЧДС №2061/16.07.2004 г.Землището на гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Аджи Керез ", имот №000113Поземлен имот - прилежащ терен към водостопанско съоръжение / помпена станция /, собственост на " В и К " ООД, гр, Силистра, с площ 845 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Водоснабдяване и канализация " ООД - Силистра
АЧДС №2062/20.07.2004 г.№3698-ДС/29.04.2004 г.с. Нова Попина, общ. Ситово, кв. 1, УПИ IV - 5, съгл. ПУП, одобрен със Заповед №320/03.12.2001 г. на кмета на общ. СитовоПоземлен имот - дворно място, ид. часр от УПИ IV - 5, кв. 1 с площ 304 кв.м. Министъра на регионалното развитие и благоустройството; Изпълнителна агенция " Пътища "; Областно пътно управление - Силистра   На основание чл. 72 от ЗДС правя следното допълнение към гр. 3 на акта: ... и построената върху терена сграда " Кантон " - паянтова постройка, състояща се от две помещения със застроена площ 42,80 кв.м.
АЧДС №2063/21.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102061 / образуван от имот 050088 /Поземлен имот с площ 4330 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  За имота е съставен нов АДС №3788/12.12.15 г. на Областен управител
АЧДС №2064/22.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102059 / образуван от имот 050088 /Поземлен имот с площ 4651 кв.м. от стопански двор, представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  За имота е съставен нов АДС №3787/12.12.15 г. на Областен управител
АЧДС №2065/22.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102018 / образуван от имот 050088 /Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Краварник ", с площ 7331 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2066/22.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102024 / образуван от имот 050088 /Поземлен имот - прилежащ терен, представляващ летен двор / ясли / към " Краварник ", с площ 2165 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ