Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2276/28.01.2005 г.№129/24.01.2005 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, имот №036008Поземлен имот с площ 1522 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2277/02.02.2005 г.№129/24.01.2005 г.Землището на с. Чернолик, общ. Дулово, стопански двор, имот №721015, местност " Райман ". Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 2254 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2278/02.02.2005 г.№129/24.01.2005 г.Землището на с. Чернолик, общ. Дулово, стопански двор, имот №721014, местност " Райман ". Имотът е образуван от имот №000000Поземлен имот с площ 1770 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2279/02.02.2005 г.№129/24.01.2005 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, обл. Силистра, стопански двор, имот №130020Поземлен имот с площ 2988 кв.м. от стопанския двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2280/16.02.2005 г.№104/10.02.2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, имот №131001 в отдел 54, подотдели 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к , л, м, н Поземлен имот - горски трайни насаждения с площ 456 834 кв.м. от ДГФ МЗГ - НУГ - РУГ; Държавно лесничейство - Силистра: основание: чл. 20, ал. 1 от Закона за горите   
АЧДС №2281/16.02.2005 г.№104/10.02.2005 г.Землището на с. Сребърна, общ. Силистра, местност " Папрата ", имот №039004 в отдели 41, 42, 43 и 54 подотделаПоземлен имот - горски трайни насаждения с площ 2442518 кв.м. от ДГФ МЗГ - НУГ - РУГ; Държавно лесничейство - Силистра: основание: чл. 20, ал. 1 от Закона за горите