Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1657/13.11.2002 г.2270/07.11.2002 г.гр. Тутракан, ул. " Трансмариска ", кв. 18, пл. №3Административна сграда " Банка ДСК " АД, клон Тутракан - масивна триетажна сграда със сутерен ; застроена площ 315 кв.м. и разгъната застроена площ 945 кв.м.; За Банка ДСК, клон Тутракан е разпределен първия етаг от сградата, включително 23,06 % ит. части от общите части и правото на строеж върху земята. Сградата е построена 1969 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: Банка ДСК АД, София, Районен клон Силистра. Забележки: Отписан със заповед № РД22-305/04.12.09 г. на Областния управител първи етаж от сградата със ЗП 315 кв.м., включително 23,06 % ид.ч. от общите части и правото на строеж върху земята в полза на Банка ДСК
АЧДС №1658/13.11.2002 г.2270/07.11.2002 г.гр. Дулово, кв. 17, парцел IIЧаст от административна сграда - масивна, триетажна постройка, представляваща II ет., със следните помещения: оперативен салон, директор, гл. счетоводител, инспектори, фоайе, архив, гардероб, склад, архивар и сервизни помещения със застроена площ 386 кв.м., както и ид. част от общите части на сградата в размер на 198 кв.м. Сградата е построена 1973 г. Гараж на " Банка ДСК " АД - масивна стоманобетонна постройка със застроена площ 39 кв.м., включваща 2 бр. гаражни клетки с две паркоместа, както и ОПС върху терена; Построена 1977 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: Банка ДСК АД, София, Клон Дулово
АЧДС №1659/14.11.2002 г.06-00-07377/06.11.02 г.Землището на с. Ситово, имот №000088, местност " Пойряза "Поземлен имот с площ 1 530 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Бензиностанция ". Областен управител; Основание: писмо на МТС  Имотът е отписан със заповед №ДС-13-10 от 13.01.2003 г. на Областния управител на Област Силистра
АЧДС №1660/15.11.2002 г.2319/13.11.2002 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв. 3, пар. IIIПоземлен имот, представляващ урегулиран парцел, в който са построени следните сгради: 1. Портиерна / с водоем / - масивна едноетажна сграда със застроена площ 38,50 кв.м.; Построена 1983 г. 2.Портиерна / магазин / - масивна едноетажна сграда със застроена площ 54,50 кв.м.; Построена 1983 г.; 3. Цех " Разкроечно - пресов " - стоманено хале със застроена площ 669 кв.м.; Построен 1987 год.; 4. Склад ГСМ - метална конструкция, павильонен тип със застроена площ 61,50 кв.м.; Построен 1990 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: " Силистра филм " ЕООД / в ликвидация / Основание: Съдебно решение № 256/13.03.2002 г. Забележки: Продължение от графа 3: 5. Дърводелски цех - полумасивна едноетажна сграда със застроена площ 991,20 кв.м.; Построена етапно. В сградата са обособени помещения за следните дейности: а) Дърводелска работилница - застроена площ 295 кв.м.; построена 1966 г. б) Шлосерска работилница - застроена площ 600 кв.м.; построена 1968 г. в) отдел на гл. механик - застроена площ 96,20 кв.м.; построена 1971 г.
АЧДС №1661/27.11.2002 г.2357/20.11.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. " Деленки - юг ", жил. блок " Стара планина " № 8, вх. А, ет. 1Апартамент № 2 в жилищен блок " Стара планина " №8, вх. А, ет. 1 със застроена площ 62,07 кв.м., изба №2 с полезна площ 7,38 кв.м.; Таванска стая № 2 с полезна площ 7,88 кв.м.; ид.част от общите части и 3,08 % в размер на 6,26 кв.м. Сградата е построена по технология ППП през 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: " Промишлено строителство холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1662/27.11.2002 г.2357/20.11.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. " Деленки - юг ", жил. блок " Стара планина " № 8, вх. А, ет. 2Апартамент № 5 в жилищен блок " Стара планина " №8, вх. А, ет. 2 със застроена площ 62,07 кв.м., изба №5 с полезна площ 5,10 кв.м.; Таванска стая № 5 с полезна площ 7,77 кв.м.; ид.част от общите части и 3,31 % в размер на 6,77 кв.м. Сградата е построена по технология ППП през 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: " Промишлено строителство холдинг " ЕАД - София