Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1831/21.05.2003 г.№26-00-18/19.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Хр. Михайлов ", кв. 7, парцел IIIУрегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 2700 кв.м. и построения върху него Склад за осветителни тела - масивна едноетажна сграда със застроена площ 820 кв.м.; Построена 1968 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Камъшит " ЕАД в ликвидация - гр. Силистра
АЧДС №1832/21.05.2003 г.№26-00-18/19.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Хр. Михайлов ", кв. 7, парцел IIУрегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 2850 кв.м. и построения върху него Склад " Ракита " - масивна едноетажна сграда със застроена площ 835 кв.м.; Построена 1968 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Камъшит " ЕАД в ликвидация - гр. Силистра
АЧДС №1833/21.05.2003 г.№26-00-18/19.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Хр. Михайлов ", кв. 7, парцел IУрегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 3660 кв.м. и построените върху него следни сгради: Склад " Ракита " - масивна едноетажна сграда със застроена площ 432 кв.м.; Построена 1971 г.; - Портиерна - масивна едноетажна сграда със застроена площ 31 кв.м.; Построена 1971 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Камъшит " ЕАД в ликвидация - гр. Силистра
АЧДС №1834/21.05.2003 г.№26-00-18/19.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Хр. Михайлов ", кв. 3, парцел IXУрегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 1075 кв.м. и построената върху него Производствена сграда - дърводелна - масивна едноетажна сграда със застроена площ 738 кв.м.; Построена 1968 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Камъшит " ЕАД в ликвидация - гр. Силистра
АЧДС №1835/21.05.2003 г.№26-00-18/19.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Хр. Михайлов ", кв. 3, парцел XУрегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 2450 кв.м. и построената върху него Производствена сграда - дамаджани - масивна едноетажна сграда със застроена площ 589 кв.м.; Построена 1968 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Камъшит " ЕАД в ликвидация - гр. Силистра
АЧДС №1836/26.05.2003 г.№26-00-18/19.02.2003 г.гр. Силистра, кв. 140, парцел V, съгласно регулационния план на града, одобрен със заповед 465/25.06.1998 год.Урегулиран поземлен имот, представляващ дворно място с площ 3915 кв.м. и построените върху него сгради: - Производствена сграда / металопресов участък / - масивна едноетажна сграда със застроена площ 1142 кв.м., построена 1964 г. ; - Галваничен цех - сглобяема двуетажна постройка със застроена площ 1040 кв.м., построена 1991 г.     Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Камъшит " ЕАД в ликвидация - гр. Силистра