Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1157/06.03.2001 г.П-85/30.01.2001 г.гр. Силистра, Промишлена зона Запад, кв.11, парцел ІХОбособен парцел с площ 1280 кв.м. и построените в него сгради : 1. Складово стопанство - метално хале със застроена площ 360 кв.м.; Построено 1977 год. 2. Ремонтна работилница със склад - монолитна едноетажна сграда със застроена площ 324 кв.м.; Построена 1977 год.няма   Имотът е включен в каптитала на "Монтажи" ЕАД София, клон Силистра. За имота е съставен нов АДС № 3376/29.04.2009 г.
АЧДС № 1158/26.03.2001 г.П-37/22.03.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" № 7, кв. 19, пл. № 46част от административна сграда - масивна , двуетажна сграда със застроена площ 175 кв.м. , разгъната застроена площ 350 кв.м., построена 1957 г. - 1/2 идеална част от нея , включваща : - целия първи етаж без една стая / първата вляво от входа / ; - една голяма стая /салон / на " приземния етаж " и 1/ 2 ид. част общи части . Прилежащ терен - 153 кв.м. , представляващи 1/ 2 идеална част от цялото дворно място с площ 306 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра
АЧДС № 1159/28.03.2001 г.П-221/23.03.2001 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Розова долина" 39, кв. 109, п. VІ, пл. № 1067Терен от 8800 кв.м. и построените върху него : 1. Административно -жилищна сграда - масивна четириетажна със застроена площ 164 кв.м., разгъната застроена площ 655 кв.м.; построена 1985 г.; 2. Закрита разпределителна уредба 20 кВ - масивна едноетажна сграда, застроена площ 278 кв.м., застроен обем 2084 куб.м., построена 1985 г.; 3. Гаражи - застроена площ 118 кв.м., застр.обем 530 куб.м., масивна конструкция , построени 1985 г.; 4. Открита разпределителна уредба с площ 2720 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Национална електрическа компания" ЕАД, гр. София; Предприятие "Мрежи високо напрежение" - София; Електропреносен подрайон - Силистра
АЧДС № 1160/28.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор, имот № 1019 по плана за земеразделянеСвободен терен с площ 1268 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1161/29.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор, имот № 1020 по плана за земеразделянеСвободен терен с площ 1323 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1162/29.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор, имот № 1021 по плана за земеразделянеСвободен терен с площ 1202 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите