Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1451/09.01.2002г.1782/26.09.01 г.гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. "Васил Левски" 10, кв. 19, парцел II, пл. № 680Производствено техническа сграда - масивна триетажна, застроена площ 405 кв.м., разгърната застр.л площ 1620 кв.м., построена 1970 г. (върху държавен терен) , а именно: - 72,10% (1168/1620) идеални части от сградата, включващи I-ви етаж от 106 кв.м., II-ри етаж от 287 кв.м., III-ти етаж от 405 кв.м. и сутерен от 370 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите и от отстъпеното право на строеж.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1452/10.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, ул. "Герена" 18 кв. 30, част от парцел X, пл. № 770Сграда - производствено техническа, масивна, двуетажна, застр. площ 362 кв.м. , разг. застроена площ 563 кв.м., застроен обем 2214 куб.м., а именно: - идеална част от сградата, включваща 6 помещения на I-ви етаж с площ 178 кв.м. и целия II-ри етаж с площ 201 кв.м., заедно с съответните идеални части от общите и от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1453/11.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, ул. София 88, кв. 117, парцел XVII "а" - БКП, БЗНС, ОФ, ТКЗСАдминистративна сграда - масивна триетажна, застр. площ 750 кв.м., построена 1971 г. - идеална част от нея, представляваща: 1. Сутерен - 134 кв.м., състоящи се от АБ, агрегатно, ТИ, архив и 1/2 коридор; 2. Първи етаж с площ 47 кв.м., състоящи се от две стаи / каса, монтьори / в източната част и 1/2 коридор; 3. Втори етаж - 164 кв.м., състоящи се от АТЦ, ГРП, РУ, ЗИК, и коридор; Съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1455/11.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Смилец, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. 27, пл. 191 по плана на селотоСграда - комбинирана / административно - производствена / масивна , двуетажна, построена 1980 г. - идеална част от нея, представляваща 73 кв.м. на първи етаж - АТЦ зала, ГР и РУ, агрегат и АБ в южната част, заедно със съответните идеални части от общите и отстъпеното право на строеж    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1456/14.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Искра, общ. Ситово, обл. Силистра, кв. 23, парцел VI, пл. № 1991. Част от административно - производствена сграда - масивна, едноетажна със сутерен , застроена площ 135 кв.м., застроен обем 727 куб. м., построена 1975 г., а именно: - 64,44 % ид. част, представляваща първи етаж от 85 кв.м. - три помещения (АТЦ зала, ГР, РУ) и 1/2 коридор; сутерен от 89 кв.м. пет помещения (АБ, кабелно, агрегат, въглищно, котелно) и прилежащите им общи части. 2. Терен от 400 кв.м. - 1/2 ид. част от целия    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1457/14.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Попина, общ. Ситово, обл. Силистра, кв. 23, парцел VI, пл. № 581 по плана на селотоКомбинирана сграда / административно - производствена / масивна, двуетажна , построена 1967 г. върху държавен терен, идеална част от нея, представляваща: - първи етаж 81 кв.м., от три стаи (АТЦ, ГР, РУ), 1/2 фоайе, и 1/4 коридор вход; - сутерен 46 кв.м., от две стаи (АБ, агрегат) и 1/3 коридор; - съотв. ид.ч. от общите и от отстъпеното право на строеж    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП