Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1495/15.02.2002г.1782/26.09.01 г.с. Шуменци, общ. Тутракан, обл. Силистра, кв. 21, парцел XII по плана на селото от 1950 г.Производствено - техническа част от масивна двуетажна сграда / застроена площ 230 кв.м./, построена 1975 г., а именно: - Първи етаж 100 кв.м., състоящ се от пет стаи в западната част / АТЦ, ГР, РУ, монтьор, склад / и прилежащите им общи части ; Сутерен 14 кв.м., състоящ се от едно помещение / АБ / и прилежащите му общи части; Съотв. ид. ч. от отстъпеното право на строеж.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1496/15.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Дунав", кад. № 4202Терен с площ 48 кв.м.,и построения върху него трафопост "Арда" - масивен със застроена площ 48 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1497/15.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Дунав", кад. № 4300Терен с площ 48 кв.м.,и построения върху него трафопост "Ком" - масивен със застроена площ 48 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1498/15.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, по протежение на шосето Силистра - Русе Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Магистрала 2" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1980 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1499/15.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, по протежение на пътя Силистра - Русе Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Магистрала 3" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1980 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1500/15.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, по протежение на пътя Силистра - Русе Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Магистрала 4" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1980 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София