Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1354/24.09.2001г.№П-492/21.09.2001г.землището на с. Добротица, община Ситово, местност "Новите ниви", имот №024071Терен /поземлен имот/, трета категория, с площ 4341 кв.м. и построените в него: 1. Опорен пункт /кантон/ - масивна едноетажна сграда от две стаи, коридор и склад, със застроена площ от 73,66 кв.м., построена 1960г. 2. Навес - масивна едноетажна сграда със застроена площ 40 кв.м., построена 1994г.  Изпълнителна агенция "Пътища" към МРРБ; Областно пътно управление Силистра  Допълнение т. 2: чл. 72 от ЗДС; Допълнение т.6: АЧДС № 1155/06.03.2001г. - Областен управител; Съставен е нов АДС № 3666/25.07.2013г.
АЧДС №1355/25.09.2001г.№П-470/19.09.01г.землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Ерабаканка", имот № 212011Терен / поземлен имот / с площ 1000 кв.м. и построената върху него сграда: Лаборатория - масивна едноетажна сграда със застроена площ 400 кв.м., включваща седем стаи за лабораторни изпитвания, архив, стая за персонала, склад и сервизни помещения ; построена през 1980г.  Изпълнителна агенция "Пътища" - София към министерството на регионалното развитие и благоустройството; Областно пътно управление - Силистра  Във връзка с писмо № 194/13.02.2006г. от Областно пътно управление Силистра и скица № Ф01345/25.01.2006г., на основание чл. 72 от ЗДС, внасям следната забележка съм акта: - гр. 3: Вместо написаното "терен с площ 1000 кв.м." да се чете 1233 кв.м.; - гр.8 : № 212012 - производствен терен на "Пътстрой монтажи" ООД, №000500 - път III кл. - на Министерството на транспорта. Съставен е нов АЧДС № 3660/22.07.2013г.
АЧДС №1356/25.09.2001г.№П-471/19.09.01г.землището на с. Главан, общ. Силистра, имот № 404021Обект "Кариера - неразработена", представляващ терен / поземлен имот / с площ от 19 944 кв.м.   № ДС-09-54/18.09.2014г.Имотът е включен в капитала на търговско дружество ЕООД "Пътно поддържане - Силистра" гр. Силистра - основание : чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а" от ПЗР на ЗППДОбП ; Съгласно Договор за приватизационна продажба и решение №914/22.10.03г. на СОС, едноличен собственик на капитала на "Пътно поддържане - Силистра" ЕООД е "Негрита" ООД гр. Силистра. Имотът е отписан със Заповед № ДС-09-54/18.09.2014г. на Областен управител на област Силистра в полза на "Пътно поддържане" ООД.
АЧДС №1357/26.09.2001г. №П-474/20.09.2001г.землището на с. Суходол, община Главиница, местност "Стопански двор", имот № 036011 поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 19 626 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-44/26.02.2010г.Имотът е отписан със заповед № РД-22-44 от 26.02.2010г. на Областен управител в полза на Хюсеин Хакъ Рашид.
АЧДС №1358/26.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Суходол, община Главиница, местност "Стопански двор", имот № 036026поземлен имот, представляващ терен / трета категория / с площ от 1398 кв.м., върху които е разположен обект "Ремонтна работилница". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-44/26.02.2010г.Имотът е отписан със заповед № РД-22-44 от 26.02.2010г. на Областен управител в полза на Хюсеин Хакъ Рашид.
АЧДС №1359/26.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Суходол, община Главиница, местност "Стопански двор", имот № 036007поземлен имот, представляващ терен / трета категория / с площ от 3781 кв.м., върху които е разположен обект "Овчарник". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-44/26.02.2010г.Имотът е отписан със заповед № РД-22-44 от 26.02.2010г. на Областен управител в полза на Хюсеин Хакъ Рашид.