Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1378/02.10.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с.Майор Ценович, община Силистра, местност "Люляка" имот № 021116поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 21395 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1379/02.10.2001г.№П-474/20.09.2001г.с.Майор Ценович, община Силистра, Стопански двор, имот № 1005 по плана за земеразделяне поземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 2196 кв.м., върху който е разположен обект "Открит склад за фураж". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1380/02.10.2001г.№П-474/20.09.2001г.с.Майор Ценович, община Силистра, Стопански двор, имот № 1004 по плана за земеразделяне поземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 2229 кв.м., върху който е разположен обект "Открит склад за фураж". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1381/03.10.2001г.№П-474/20.09.2001г.с. Сребърна, общ. Силистра, имот № 11 по плана на стопански двор / имот с пълен № 1100 и пл. номер 11 от кад.район 0/поземлен имот, представляващ терен с площ 2064 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1382/03.10.2001г.№П-474/20.09.2001г.с. Сребърна, общ. Силистра, Стопански двор, имот №39 от масив №1поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 881 кв.м., върху който е разположен обект "Зърноплощадка" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1383/08.10.2001г.308/28.02.2001 г.с. Кайнарджа, община Кайнарджа, кв. 55, парцел VI, пл. № 462Дворно място с площ 1356 кв.м. и построена в него паянтова жилищна сграда със застроена площ 40 кв.м.; построена 1993 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение - Горна Оряховица" ЕАД, клон гр. Силистра - основание : чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а" от ПЗР на ЗППДОбП