Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1532/13.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Дунав", пл. № 4207Терен с площ 48 кв.м.,и построения върху него трафопост "Серес" - масивен със застроена площ 48 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1533/13.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Дунав", пл. № 4226Терен с площ 48 кв.м.,и построения върху него трафопост "Янко Тодоров" - масивен със застроена площ 48 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1534/13.03.2002131/22.01.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, извън регулационните граници на селотоТерен с площ 6 кв.м.,и построения върху него Трафопост 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1961 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1535/1.03.2002513/11.03.2002 г.землището на с. Искра, общ. Ситово, обл. Силистра, местност "Айвалъка", стопански двор - имот № 051939Терен / трета категория / с площ от 8634 кв.м., прилежащ към обект "Телчарник" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1536/13.03.2002513/11.03.2002 г.Землището на с. Гарван, общ. Ситово, обл. Силистра, местност "Старец", стопански двор - имот № 099090терен / шеста категория / с площ от 9798 кв.м., прилежащ към обект " Животновъдна ферма " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1537/13.03.2002513/11.03.2002 г.землището на с. Любен, общ. Ситово, обл. Силистра, стопански двор - имот № 001070Урегулиран имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 1265 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ