Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1360/26.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Суходол, община Главиница, местност "Стопански двор", имот № 036010поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 4549 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1361/26.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Суходол, община Главиница, местност "Стопански двор", имот № 036002поземлен имот, представляващ терен / трета категория / с площ от 2830 кв.м., върху които е разположен обект "Овчарник". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1362/26.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Суходол, община Главиница, местност "Стопански двор", имот № 036041поземлен имот, представляващ свободен терен / трета категория / с площ от 7460 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1363/26.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Суходол, община Главиница, местност "Стопански двор", имот № 036008поземлен имот, представляващ свободен терен / трета категория / с площ от 14 728 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1364/26.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.с. Калипетрово - извън регулационни граници, общ. Силистра, парцел № 131 по плана на стопански дворпоземлен имот - свободен терен / четвърта категория / с площ 1784 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1365/26.09.2001г.№П-496/24.09.2001г.землището на с. Добротица, община Ситово, местност "Новите ниви", имот №028059поземлен имот - нива четвърта категория с площ 6407 кв.м. Министъра на земеделието и горите - управление; Областно пътно управление, гр. Силистра - ползване   Съставен е нов АЧДС № 3665/25.07.2013 г.