Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1951/04.12.2003 г.№2423-ДС/20.11.2003 г.Землището на гр. Силистра, общ. Силистра, местност " Осми пост ", имот №022018Поземлен имот, представляващ лозе с площ 73003 кв.м. Министерство на отбраната Военно окръжие, поделение 4140 - Силистра   
АЧДС №1952/04.12.2003 г.№2423-ДС/20.11.2003 г.Землището на гр. Силистра, общ. Силистра, местност " Осми пост ", имот №022019Поземлен имот, представляващ лозе с площ 27001 кв.м. Министерство на отбраната Военно окръжие, поделение 4140 - Силистра   
АЧДС №1953/05.12.2003 г.АЧДС №1953/05.12.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, кв. 43, пар. XVIII, пл. №476Поземлен имот, представляващ прилежащ терен с площ 3150 кв.м., върху който е построена сграда, собственост на ю.л. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед № ДС-13-282/11.03.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1954/05.12.2003 г.АЧДС №1954/05.12.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, кв. 43, пар. II, пл. №476Поземлен имот, представляващ прилежащ терен с площ 2350 кв.м., върху който е построена сграда, собственост на ю.л. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със заповед №ДС-13-281/11.03.2004 г. на Областен управител на обл. Силистра.
АЧДС №1955/08.12.2003 г.АЧДС №1955/08.12.2003 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. " Шуменско шосе ", №40, кв. 36, УПИ XVII - новообразуванПоземлен имот - урегулиран с обща площ 283 кв.м., от които 95 кв.м. са застроени с масивна сграда (собственост на Айсел Сали Али съгласно Н.А. №96/20.12.2000 г.) Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед №ДС-13-272/18.02.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1956/08.12.2003 г.АЧДС №1956/08.12.2003 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. " Шуменско шосе ", кв. 36, УПИ XXXII - новообразуванПоземлен имот - урегулиран с обща площ 556 кв.м., от които 288 / 383 - 95 / кв.м. са застроени с масивна сграда (собственост на Митко Димов Димитров съгласно Договор за покупко - продажба от 06.10.2000 г.) Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед №РД-402-ДС/30.08.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.