Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1881/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.с. Руйно, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, масив №1, парцел №4Поземлен имот с площ 1373 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите  Във връзка с писмо вх.№9127-ДС/14.11.2005г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, удостоверение №1166-4/01.06.2005 г.от ОБС "Земеделие и гори" гр. Дулово и скица №Ф00150/16.11.2005 г., на основание чл.72 от ЗДС, внасям следното допълнение към графа 7 на акта: да се добави идентичен имот с №130004 по КВС на землище с. Руйно.
АЧДС №1882/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.с. Руйно, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, масив №1, парцел №7Поземлен имот - Асфалтова площадка за машини с площ 2851 кв.м. Министъра на земеделието и горите  Във връзка с писмо вх.№107/17.01.2005г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра и скица №К00065/14.01.2005 г., на основание чл.72 от ЗДС, внасям следната корекция към графа 3: Вместо "Асфалтова площадка за машини", да се чете "свободен терен", към графа 7 "местонахождение" да се добави м. "Чатал Ашлама"
АЧДС №1883/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.с. Руйно, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, масив №1, парцел №8Поземлен имот - свободен терен с площ 1374 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1884/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.с. Руйно, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, масив №1, парцел №9Поземлен имот - прилежащ терен към " Кантар 50 тона ", с площ 1278 кв.м. Министъра на земеделието и горите  Във връзка с писмо вх.№9127-ДС/14.11.2005г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, удостоверение №1166-3/01.06.2005 г.от ОБС "Земеделие и гори" гр. Дулово и скица №Ф00124/01.06.2005 г., на основание чл.72 от ЗДС, внасям следното допълнение към графа 7 на акта: да се добави идентичен имот с №130009 по КВС на землище с. Руйно.
АЧДС №1885/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.с. Руйно, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, масив №1, парцел №10Поземлен имот с площ 440 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1886/15.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.с. Руйно, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, масив №1, парцел №11Поземлен имот - прилежащ терен към " ГСМ ", с площ 745 кв.м. Министъра на земеделието и горите  Във връзка с писмо вх.№9127-ДС/14.11.2005г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, удостоверение №1166-2/01.06.2005 г.от ОБС "Земеделие и гори" гр. Дулово и скица №Ф00125/01.06.2005 г., на основание чл.72 от ЗДС, внасям следното допълнение към графа 7 на акта: да се добави идентичен имот с №130011 по КВС на землище с. Руйно.