Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1103/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.стопански двор в землището на с. Белица, общ. Тутракан, масив №2, парцел № 79Свободен терен с площ 1163 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1104/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.стопански двор в землището на с. Белица, общ. Тутракан, масив №2, парцел № 88Свободен терен с площ 2780 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1105/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.стопански двор в землището на с. Белица, общ. Тутракан, масив №2, парцел № 89Свободен терен с площ 1440 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1106/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.стопански двор в землището на с. Белица, общ. Тутракан, масив №2, парцел № 90Свободен терен с площ 192 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1107/07.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.стопански двор в землището на с. Белица, общ. Тутракан, масив №2, парцел № 91Свободен терен с площ 466 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1108/09.02.2001 г.П-60/23.01.2001 г.землище на с. Търновци, кад. № 59 по плана за земеразделяне, местност "Антимовски път" в ДГФ, отдел 57"4" по лесоустройствения проект" Стопански двор "- терен от ДГФ с площ 29 034 кв.м., прилежащ към следните сгради : 1. Битова сграда - двуетажна масивна постройка със застр. пл. 76,54 кв.м.; РЗП 153,08 кв.м.; Построена 1982 г. 2.Склад за фураж и фуражомелка - едноет. масивна сграда със застр. площ 210 кв.м.; Построен 1982 г. 3. Обор № 1 за птици - полумасивен; ЗП 998,78 кв.м.; Построен 1978 г. 4. Обор № 2 за овце - полумасивен; ЗП 221,13 кв.м.; Построен 1985 г. 5. Обор № 3 за овце - полумасивен; ЗП 219,31 кв.м.; Построен 1982 г. 6. Обор № 4 за птици - полумасивен; ЗП 494,97 кв.м.; Построен 1985 г. 7. Стая за пазачи - едноетажна масивна сграда със ЗП 41,70 кв.м.; Построена 1987 г. 8. Метален навес - метална конструкция с покритие от етернит; ЗП 370 кв.м.; Построен 1984 г.нямаНУГ ; Държавно лесничейство - Тутракан