Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1432/02.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Искра, общ. Ситово, Стопански двор / извън рег. граници /, парцел № 912поземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 1014 кв.м., върху който е разположен обект "Филтър към кравекомплекс" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-193/28.07.2011 г.Отписан със Заповед № РД-22-193/28.07.2011 г. на Областен управител в полза на "Дестан" ЕООД
АЧДС №1433/03.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Йорданово, общ. Силистра, местност "Ялъ Кулак", имот № 001071Обект "Стопански двор", представляващ терен /трета категория/ с площ 5585 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1434/03.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Търновци, общ. Тутракан, обл. Силистра, местност "Антимовски път", имот № 020048поземлен имот, представляващ терен с площ 52 223 кв.м., върху който е разположен обект "Стопански двор" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1435/04.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Казимир, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 2поземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 830 кв.м., върху който е разположен обект "Кантар" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-75/23.02.07 г.Имотът се отписва със заповед № РД-22-75/23.02.07 г. на Областен управител.
АЧДС №1436/04.01.2002г.1978/27.12.2001 г.с. Казимир, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 8поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 1340 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-75/23.02.07 г.Имотът е отписан със заповед № РД-22-75/23.02.07 г. на Областен управител.
АЧДС №1438/07.01.2002 г. 1978/27.12.2001 г.с. Казимир, общ. Силистра, обл. Силистра, стопански двор - извън регулация, масив № 1, парцел № 10поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 590 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-75/23.02.07 г.Имотът е отписан със заповед № РД-22-75/23.02.07 г. на Областен управител.