Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2291/11.03.2005 г.№248/28.02.2005 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Къшлите ", имот № 020017Поземлен имот с площ 11 058 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2292/11.03.2005 г.№248/28.02.2005 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Къшлите ", имот № 020023Поземлен имот с площ 3556 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2337/25.03.2005 г.№330/23.03.2005 г.Землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар, стопански двор, имот №202031Поземлен имот - прилежащ терен с площ 5639 кв.м. към " Краварник ", собственост на юридическо лице Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2293/18.03.2005 г.АЧДС №2293/18.03.2005 г.гр. Силистра, ул. " Христо Смирненски " №2, кв. 13, пар. IIIАдминистративна сграда / тяло 1 / - масивна 7-ет. сграда със сутерен и тавански етаж със застроена площ 234 кв.м. и РЗП 1782,26 кв.м., включваща сутерена, партера етажи I - VI и тавански етаж; Административна сграда / тяло 2 / - масивна 3-ет. сграда със сутерен, а на етажите концертна зала, магазини и стаи - офиси - самостоятелно обособена част от нея, включваща: сутерен с площ 141,0 кв.м., подземни гаражи с 2 обслужващи стаи със застроена площ 99 кв.м. и стая от I-ви ет. със застроена площ 17,50 кв.м.; РЗП - 257,50 кв.м.; Построена 1963 г. С Договор от 18.05.2002 г. и Заповед №83/21.04.2000 г. се предоставя безвъзмездно за управление I и II ет. от сградата, 2 гаражни клетки с обща застроена площ 542,36 кв.м. и клуб "Лотос", находящ се в сутерена на тяло 1 с полезна площ 115,20 кв.м. на регионалния координационен съвет на КНСБ - Силистра. - Със Заповед №214/04.07.2001 г. на Обл. Управител на осн. чл. 17 от ЗДС, във връзка с чл. 13 от ППЗДС се предоставят безвъзмездно за управление на три стаи от VI етаж / №37 а, 37 б и 37 в / с обща площ 33,61 кв.м.; Със Заповед №492 - ДС/2-.12.2004 г. се предоставя стая №29 от V ет. с пло. площ 22,75 кв.м. на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура; Със Заповед №241/03.12.2002 г. на Обл. управител на обл. Силистра, на осн. чл. 17 от ЗДС и чл. 13 от ППЗДС се предоставят безвъзмездно за управление две стаи / №27 и №28 / от V ет. с обща площ 45,39 кв.м. на МФ - Териториален отдел Русе - Комисия за защита на потребителите;С Договор за отдаване под наем и Анекс от 30.01.2004 г. е предоставен офис - стая №31 с полезна площ 17 кв.м. на V ет. на тяло 1 на " Агрогеометър - София " ЕАД - Филиал Силистра. Със Заповед №РД-223-ДС/12.12.2005 г. на Областен управител , на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 13 от ППЗДС се предоставя безвъзмездно за управление на МС за нуждите на ОПС - Силистра помещения №15, 25 и 26 на четвърти етаж, №32 на пети етаж, №33 и 34 на шести етаж, с обща полезна площ 112,26 кв.м., заедно със съответните идеални части от сградата. Със Заповед №РД-224-ДС/12.12.2005 г. на Областен управител, на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 13 от ППЗДС се предоставя безвъзмездно за управление на МЗГ за нуждите на Регионална служба КТИ-Силистра помещения №30 и 31 на пети етаж, с обща полезна площ 18,53, заедно със съответните идеални части на сградата. Продължение от гр. 3: спортна зала / тяло 4 /, състояща се от сутерен, партер, и два етажа – ид. Част от нея, включваща: 1/2 ид. Част от входно предверие на партера с площ 4,90 кв.м., спортна зала и стълбищна клетка със ЗП 17,50 кв.м. на I ет.; РЗП – 22,40 кв.м.; Обща РЗП – 2 444,16 кв.м. Продължение от гр. 9: Със Заповед №309/27.12.2002 г. на Обл. управител, на осн. Чл. 17 от ЗДС, във връзка с чл. 13 от ППЗДС се предоставят безвъзмездно за управление 1 стая от IV ет. С обща площ 44,13 кв.м. на ОС „СЗ“ – Силистра; Със Заповед №308/27.12.2002 г. и Заповед №243/03.10.2002 г. на Обл. управител се предоставят безвъзмездно за управление на осн. Чл. 17 от ЗДС , във връзка с чл. 13 от ППЗДС стая 24 на IV ет., стая 35 на VI ет. , както и целия III ет. – 7 стаи с обща площ 220,71 кв.м. на Областна дирекция „Земеделие и гори“; Със Заповед №242/03.10.2002 г. и и Заповед №ДС-54/11.03.2003 г. на Обл. управител се предоставят безвъзмездно за управление на осн. Чл. 17 от ЗДС, във връзка с чл. 13 от ППЗДС 4 стаи на IV ет. С обща площ 73,91 кв.м. на Държавен фонд „Земеделие“ Силистра; Със Заповед №234-РД/01.12.2003 г. и и Заповед №ДС-345/07.06.2004 г. на Обл. управител се предоставят безвъзмездно за управление на осн. Чл. 17 от ЗДС, във връзка с чл. 13 от ППЗДС три стаи и четири складови помещения с обща площ 109,43 кв.м.от партера на сградата на Агенция за социално подпомагане при МТСП, за нуждите на РДСП – Силистра. С Договор №150/01.07.2004 г. и Заповед №РД-13-271/03.02.2004 г. на Обл. управител се предоставя безвъзмездно за управление на осн. Чл. 17 от ЗДС, във връзка с чл. 13 от ППЗДС две стаи под №36 с обща площ 37,50 кв.м. на териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ /ТЗГД „ГРАО“/. Със Заповед №РД-100-ДС/07.07.2005 г. на Обл. управител се предоставят безвъзмездно за управление на осн. Чл. 17 от ЗДС, във връзка с чл. 13 от ППЗДС стая с полезна площ 24,0 кв.м. и свързващо помещение с площ 24,87 кв.м., находящи се на таванския етаж на сградата на Изпълнителната агенция по околната среда към МОСВ. Със Заповед №РД-12-382/11.05.2006 г. на Обл. управител на обл. Силистра, на основание чл. 17 и чл. 15, ал. 2 от ЗДС се предоставя безвъзмездно за управление за нуждите на ОД „Земеделие и гори“ гр. Силистра помещение №22 с обща полезна площ 23,46 кв.м. на четвърти етаж от седем етажна административна сграда, ведно с идеалните части от общите части на сградата. Със Заповед №РД-12-196/01.06.2007 г. на Обл. управител на обл. Силистра, на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДС, чл. 6, ал. 3 от ППЗДС и Анекс от 04.06.2007 г. се предоставя допълнително, безвъзмездно за управление, на част от недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ полезна площ от 7,70 кв.м., за изграждане и оформление помещение от коридора пред стая №30 на пети етаж от седем етажна административна сграда за нуждите на РС “КТИ“ – Силистра. Със Заповед №РД-12-512/13.12.2007 г. на Областния управител на област Силистра и споразумение от 20.12.2007 г. между страните по договор №12/05.07.2001 г., на основание чл. 62, ал. 2 от АПК и чл.15, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ППЗДС се извършва промяна на Заповеди №214/04.07.2001 г. и №РД-492-ДС/20.12.2004 г. в частта им относно площта на безвъзмездно предоставените помещения за нуждите на ТЗ „РАК“ – Силистра, ул. Хр. Смирненски“ №2, а именно: Етаж шести: стая №37 „а“ с площ 13,06 кв.м.; стая №37 „б“ с площ 4,43 кв.м.; стая №37 „в“ с площ 11,15 кв.м. и коридор с площ 6,01 кв.м. Етаж пети: стая №29 с площ 23,80 кв.м. Общата площ на предоставените помещения е 58,45 кв.м. от седем етажната сграда, ведно с идеалните части на общите части на сградата. С Договор №236/21.08.2007 г. и Заповед №РД-13-271/03.02.2004 г. на Обл. управител на област Силистра, се предоставя безвъзмездно за управление две стаи под №36 на VI етаж с площ 37,50 кв.м. в гр. Силистра, ул. „Хр. Смирненски“ №2 на Териториално звено на Главна дирекция „ Гражданска регистрация и административно обслужване“ / ТГЗД „ГРАО“ /. С Договор от 21.02.2008 г. и Анекс към него от 04.02.2010 г. се предоставя за безвъзмездно управление от „Спортен клуб по джудо – жени и джу-джицу – Доростол“ гр. Силистра върху част от имот – държавна собственост, представляващ спортна зала за джудо на първи етаж от тяло 4 със застроена площ 97,50 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата за срок до 02.02.2011 г. Със Заповед №РД-12-131/16.06.2011 г. на Областен управител на обл. Силистра и Договор от 30.06.2011 г. е учредено безвъзмездно право на ползване на Регионален съвет на КНСБ – Силистра за изпълнение на синдикалната им дейност върху следния недвижим имот: От административна сграда – тяло №1: - Първи етаж със ЗП 238,68 кв.м.; - Втори етаж със ЗП 221,18 кв.м.; Част от сутерена с обособен самостоятелен вход – фоайе, кафе клуб „Лотос“ и сервизни помещения с обща ЗП 157,62 кв.м.; От административна сграда – тяло 5: - Подземен гараж – две гаражни клетки с две обслужващи стаи с обща ЗП 99,00 кв.м. Със Заповед №РД-12-181/21.07.2011 г. на Областен управител на об. Силистра и Договор от 02.08.2011 г. се предоставя безвъзмездно за управление за нуждите на ОД „Земеделие“ – от Административна сграда – тяло №1: - Целия трети етаж със ЗП 221,18 кв.м.; - Две стаи №22 и №24 на четвърти етаж с обща ЗП 54,85 кв.м.; Стая №35 на шести етаж със ЗП 20,15 кв.м.; Съответните идеални части на административна сграда. От административна сграда – тяло №4: - Помещение (бивша зала за джудо) и стълбищна клетка със ЗП 97,50 кв.м.; - Входно предверие с еднораменно стълбище към първи етаж със ЗП 4,90 кв.м. С Договор №Д-2013-11/08.02.2013 г. и Заповед №ДС-09-10/08.02.2013 г. на Областен управител на обл. Силистра, се предоставя безвъзмездно за управление на НССЗ гр. София за нуждите на Териториален областен офис /ТОО/ гр. Силистра част от недвижим имот, представляващ административна сграда – тяло №1; Три стаи №10, №11, и №11-А с обща площ 59,79 кв.м. и съответните ид. Части от общите части на сградата. С Договор №Д-2013-40/01.07.2013 г. и Заповед №ДС-09-29/05.06.2013 г. на Областен управител на обл. Силистра се учредява безвъзмездно право на ползване на конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ за нуждите на РС на КНСБ – Силистра – в/у част от недвижим имот, находящ се в гр. Силистра, ул. „Хр. Смирненски“ №2, представляващ: - стаи №4; №5; и №5А с обща площ 73,39 кв.м. на първи етаж от високото тяло №1, заедно със съответните ид. части от общите части на сградата – целия втори етаж от високото тяло №1 на сградата с обща ЗП – 221,18 кв.м.; - част от сутерена на високото тяло с обща ЗП – 157 кв.м. – кафе „Лотос“; - Подземен гараж с две клетки и две обслужващи стаи от тяло №5 на сградата с площ 99 кв.м.
АЧДС №2461/13.04.2005 г.№6954-ДС/07.04.2005 г.гр. Силистра, Западна промишлена зона, ул. " Хараламби Джамджиев ", кв. 5, УПИ IIПоземлен имот - терен с площ 1380 кв.м., отреден за производствено - складова дейност на жп гара Национална компания " Железопътна инфраструктура "; Предприятие за експлоатация и поддържане на железопътна инфраструктура - Варна  Съставен е нов АЧДС №3606/23.07.2012 г.
АЧДС №2463/28.04.2005 г.№7050-ДС/19.04.2005 г.обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. " Хараламби Джамджиев ", кв.5, парцел IIIУрегулиран поземлен имот с площ 1700 кв.м., отреден за обществено обслужване Национална компания " Железопътна инфраструктура "; Предприятие за експлоатация и поддържане на железопътна инфраструктура - Варна  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-853/27.11.06 г. на Областен управител на област Силистра в полза на СД "КИК - НИКОЛОВ, КОЛЕВ и с-ие "