Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1606/10.06.2002 г.103/20.05.2002 г.с. Варненци, общ. Тутракан, кв. 6, пар. IV, пл. № 52Урегулиран поземлен имот, състоящ се от: 1. Дворно място с площ 1140 кв.м.; 2. Жилищна сграда - паянтова едноетажна постройка със застроена площ 57,60 кв.м. Министерството на образованието и науката; Социално - педагогически интернат " Христо Ботев " с. Варененци, общ. Тутракан.   
АЧДС №1607/11.06.2002 г.1123/07.06.02 г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" имот № 101005поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 1719 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1609/17.06.2002 г.989/17.05.02 г.гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, кв. 1, парцел IV, - " За Бензиностанция "Урегулиран поземлен имот с площ 655 кв.м., представляващ прилежащ терен към сграда " Бензиностанция ". / сградата е в капитала на " Пътно поддържане - Силистра " ЕООД, гр. Силистра " / Изпълнителна агенция "Пътища" към МРРБ; Областно пътно управление Силистра  Терена е включен в капитала на ЕООД " Пътно поддържане - Силистра ", гр. Силистра. На основание чл. 148, ал. 1 от ППЗДС за имота е съставен АДС № 1713/10.02.2003 г.
АЧДС №1612/25.06.2002 г.1225/24.06.2002 г.Землището на с. Секулово, стопански двор, местност " Край село ", имот № 160419, съгл. плана за земеразделяне на с. СекуловоПоземлен имот с площ 1108 кв.м., представляващ прилежащ терен / пета категория / от стопански двор към сградата със специално предназначение с площ 81 кв.м., собственост на Петко Михов Петков. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът се отписва от актовите книги със заповед № 210/20.08.02 г. на Областен управител на обл. Силистра.
АЧДС №1613/12.07.2002 г.1352/10.07.02 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, обл. Силистра, местност " Алфатарски път " имот № 052013поземлен имот с площ 803 кв.м., представляващ прилежащ терен / пета категория / на обект " Павилион КПП - Бригаден стан " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1601/12.07.2002 г.1352/10.07.02 г.извън рег. граници на с. Чернолик, община Дулово, стопански двор, парцел № 2 от кадастрален № 1000Поземлен имот с площ 252 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към обект " Портиерна " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ