Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1414/19.11.2001г.1705/12.11.2001 г.В землището на с. Преславци, общ. Тутракан, местност "До селото", кад. № 104001поземлен имот, представляващ терен / трета категория / с площ 5 731 кв.м., върху който е разположен обект "Овцеферма" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1415/27.11.2001г.1782/26.09.01 г.с. Яребица, общ. Дулово, кв. 22, парцел I - СНСКомбинирана / административно - производствена / сграда - масивна двуетажна със сутерен, застроена площ 222 кв.м., разг. застр. площ 533 кв.м., постр. 1994 г., а именно 10, 75 % идеални части от нея / с отделен вход от запад/, представляващи: - акумулаторно помещение в сутерена с площ 16,50 кв.м. ; - две помещения / една стая и зала АТЦ / на първи етаж с обща площ 50,70 кв.м.; - 10,75 % ид. части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 50,70 кв.м. от прилежащия терен.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1416/27.11.2001г.1782/26.09.01 г.с. Секулово, община Дулово, кв. 13, парцел III - 133 по плана на селотоАдминистративна сграда - масивна двуетажна със сутерен, застр. площ 140 кв.м., разгъната застр. площ 280 кв.м., построена 1961 г. - заст от нея, представляваща: 1. Първи етаж с площ 101,631 кв.м. - зала АТЦ (10,6 / 4,1), репартито р(3,87/2,8), монтьори (3,87/3,87) и 1/2 коридор; 2. Сутерен - помещение акумулаторни батерии (3,0/2,30), склад (3,6/4,2) и 1/2 коридор; 3. Съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1417/28.11.2001г.1782/26.09.01 г.с. Голеш, общ. Кайнарджа, кв. 10, имот пл. № 409Комбинирана / административно - производствена / сграда - масивна двуетажна със застроена площ 154 кв.м., постр. 1951 г., идеална част от нея, представляваща: първи етаж от 5 стаи, монтьор, АТЦ, гл. разпределителна уредба, склад, 1/2 коридор източна част и 1/4 фоайе с обща площ 80 кв.м.; изба от една стая и коридор с площ 47 кв.м.; Свободна дворна площ от 100 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1418/28.11.2001г.1782/26.09.01 г.с. Брадвари, общ. Силистра, кв. 17, парцел VI, пл. № 312Комбинирана / административно - производствена / сграда - масивна двуетажна със застроена площ 276 кв.м., постр. 1980 г., идеална част от нея, представляваща: първи етаж с пощ 36 кв.м. - АТЦ зала, ГР и 1/2 коридор в североизточна част; сутерен с площ 14 кв.м. - една стая и 1/4 коридор; съответните идеални части от общите и от отстъпеното право на строеж    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1419/29.11.2001г.1782/26.09.01 г.с. Бабук, общ. Силистра, ул. "Дочо Михайлов" 35, кв. 45, парцел II, пл. № 288 по плана на селотоЧаст от административно - производствена сграда - масивна триетажна със застроена площ 131 кв.м., постр. 1978 г. - 69, 46 % ид. части от първи етаж, представляващи АТЦ зала/ ГР, РУ, 1/2 коридор и 1/3 фоайе разположени в северната часр с обща застроена площ 91 кв.м., заедно със съответните им идеални части от общите и от отстъпеното право на строеж.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП