Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1421/07.12.2001г.№ 08-00-Р-975/05.11.01 г.землището на с. Руйно, общ. Дулово. Сградата е построена върху терен кад. № 000065, за който е съставен акт за публична държавна собственост № 237/25.11.1999 г.Железопътна спирка Руйно - Жилищна сграда - масивна двуетажна сграда със застроена площ 116 кв.м.; построена през 1966 г. Национална компания "БДЖ" София; Железопътна секция Русе  За имота има съставен нов АДС № 3073/08.08.07 г.
АЧДС №1422/10.12.2001г.2146/21.11.01 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 30, част от парцел X, пл. № 770 с площ 930 кв.м.масивна двуетажна сграда със застр. площ 362 кв.м. - ид. част от нея, представляваща ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ с площ 184 кв.м., включваща 5 стаи, ведно с ид. част от общите части на етажа. Извлечение от баланса - см. 203 и скица    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Български пощи" ЕАД ; Териториално поделение "Български пощи" - Силистра - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15 а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1423/10.12.2001г.255/22.11.2001 г.гр. Силистра, ул. "Богдан Войвода" №5, кв. 9, парцел VЕлектрическа подстанция "Дръстър" 110/10 кВ - Дворно място с площ 3630 кв.м. по скица № 1453 от 25.10.2001 г. и построените върху него сгради: 1. Административна сграда с жилищна част - скелетно - панелно строителство на 4 етажа; на първия и на втори етаж са разположени административно - производствени помещения, а на трети и четвърти етаж общо 4 двустайни апартамента; застроената площ е 122 кв.м., а РЗП - 487 кв.м.; построена 1987 г.   Дворното място, изчислено по скица № 1453/25.10.2001 г. е 3630 кв.м., но в баланса на дружеството по см. 201 се води земя с площ 3008 кв.м. Разликата от 622 кв.м. се дължи от държавния бюджет. Продължение от гр.3: Закрита разпределителна уредба 10 кВ - скелетно - панелно строителство на два етажа със застроена площ 243 кв.м. и РЗП 486 кв.м. - служи за разпределение на електрическата енергия; построена през 1978 год. 3. Гаражи - скелетно - панелно строителство на един етаж с три помещения - застроена площ 112 кв.м.; построени 1979 г. 4. Открита разпределителна уредба - съоръжения върху площ 1400 кв.м. - служи за трансформация на електрическата енергия.
АЧДС №1424/13.12.2001г.1911/12.12.2001 г.землището на гр. Тутракан, община Тутракан, местност "Стопански двор гр. Тутракан" имот № 104104поземлен имот, представляващ Стопански двор - свободен терен / осма категория / с площ 6 812 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1425/13.12.2001г.1911/12.12.2001 г.землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местността "Антимовски блок", имот №050115поземлен имот, представляващ терен с площ 1619 кв.м., върху който е разположен обект "Водостопанско съоръжение" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1426/17.12.2001г.1839/29.11.01 г.землището на гр. Тутракан, община Тутракан, местност "Баша", в имот № 050251 - образуван от имот № 050159Сграда, построена върху държавна земя - едноетажна постройка / барака /, дървена конструкция върху бетонова основа, застроена площ 24 кв.м., година на построяване 1976 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество ЕООД "Пътно поддържане - Тутракан ", гр. Тутракан; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП и решение № 1029 / 07.09.00 г. - Силистренски окръжен съд