Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1711/06.02.2003 г.АЧДС №1711/06.02.2003 г.с. Средище, общ. Кайнарджа, кв. 21, парцел VIIIПоземлен имот, представляващ урегулиран парцел с площ 4160 кв.м. и построения върху него метален склад - двукорабна сграда със застроена площ 1440 кв.м.; Построен 1974 г. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Заповед № РД-84/11.04.2003 г. Имотът е отписан със Заповед № РД-84/11.04.2003 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1712/10.02.2003 г.АЧДС №1712/10.02.2003 г.гр. Силистра, кв. "Гагарин", ул. "Баба Маринка" №51, кв. 33, парцел VIIIУрегулиран поземлен имот. представляващ парцел с площ 430 кв.м. и построената върху него масивна двуетажна сграда със сутерен - Читалище " СВ. СВ. Кирил и Методий " със застроена площ 205 кв.м. и РЗП от 390 кв.м. със следното разположение: - първи етаж: самостоятелно обособен магазин със застроена площ 74 кв.м./вкл. търговска зала от 45 кв.м. и складова площ 25 кв.м./. В останалата площ от 135 кв.м. са разположени репетиционна зала, склад за технически средства и серв. помещения. - втори етаж - застр. площ 198 кв.м., включваща следните помещения: зрителна и танцова зали, библиотека и канцелария; Сградата е построена 1965 г.  С договор от 09.08.1999 г. между Обл. управител на Област Силистра и народно читалище " Св. Св. Кирил и Методий" е учредено безвъзмездно право на ползване на имота. С Договор №035/20.05.2000 г. между Обл. управител на Област Силистра и ЕТ "Вали - Васила Стойчева" е учредено право на отдаване под наем за срок от три години на обособена част от имота - Магазин. /към графа 3/: Към по-големия склад е обособена хладилна камера с полезна площ 4,0 кв.м. Общата застроена площ на магазина става 74 кв.м. (Забележката е направена на основание чл. 72 от ЗДС). Със Заповед №РД-122/28.05.03 г. на Обл. управител на Област Силистра е извършено частично отписване на имота, представляващ самостоятелен обект - "Магазин". Корекцията на площта на обособен магазин е извършена на 19.05.2003 г. За имота е съставен нов АЧДС @3603/14.01.2013 г.
АЧДС №1713/10.02.2003 г.№170-ДС-02/30.01.03 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ур. имот IV - "За бензиностанция" в кв. 1/съгласно одобр. ЧИРП със Заповед №59 от 07.03.02 г./Терен / урегулиран имот / с площ 655 кв.м. и построена върху него " Бензиностанция " - масивна едноетажна сграда със застроена площ от 15,75 кв.м., построена 1995 г.   Със заповед №ДС-09-55/18.09.2014 г. на Областен управител на Обл. Силистра имотът е отписан в полза на " Пътно поддържане " ООД. Имотът е включен в капитала на търговско дружество ЕООД " Пътно поддържане - Силистра " със седалище гр. Силистра съгласно: РМС №6/29.06.2000 г. и Прот. решение №ТЗ-85/22.10.2002 на МРРБ. Съгласно Договор за приватизационна продажба и Решение №914/22.10.2003 г. на СОС, едноличен собственик на капитала на " Пътно поддържане - Силистра " е " Негрита " ООД, гр. Силистра. Със заповед №ДС-09-55/18.09.2014 г. на Областен управител на Обл. Силистра имотът е отписан в полза на " Пътно поддържане " ООД.
АЧДС №1714/10.02.2003 г.№170-ДС-02/30.01.03 г.Землището на гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, имот №000122, др. пътна територия.Поземлен имот с площ 2679 кв.м., представляващ подход към бензиностанция   Със заповед №ДС-09-55/18.09.2014 г. на Областен управител на Обл. Силистра имотът е отписан в полза на " Пътно поддържане " ООД. Имотът е включен в капитала на търговско дружество ЕООД " Пътно поддържане - Силистра " със седалище гр. Силистра съгласно: Прот. решение №ТЗ-85/22.10.2002 на МРРБ. Съгласно Договор за приватизационна продажба и Решение №914/22.10.2003 г. на СОС, едноличен собственик на капитала на " Пътно поддържане - Силистра " е " Негрита " ООД, гр. Силистра. Със заповед №ДС-09-56/18.09.2014 г. на Областен управител на Обл. Силистра имотът е отписан в полза на " Пътно поддържане " ООД.
АЧДС №1715/11.02.2003 г.АЧДС №1715/11.02.2003 г.с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, кв. 30, пар. XVI, пл.сним. №90Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 830 кв.м. и построената върху него паянтова жилищна сграда със застроена площ 160 кв.м.; Построена 1932 г. Областен управител на Област Силистра  Имотът е отписан със Заповед № РД-13-264/21.01.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.Имотът е отписан със Заповед № РД-13-264/21.01.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1716/24.02.2003 г.АЧДС №1716/24.02.2003 г.с. Ситово, общ. Ситово, кв. 50, пар. II - 54 по рег. план на с. Ситово, одобрен с Заповед № 183/06.06.2000 г.Урегулиран поземлен имот, представляващ дворно място с площ 3920 кв.м. и построените върху него сгради: - Производствена сграда / бивш обор / със застроена площ 200 кв.м.; паянтова конструкция. - Помещение за обработка на концентриран фураж със застроена площ 18 кв.м. - паянтова конструкция. - Паянтов навес 1 между две сгради със застр. площ 66 кв.м. - Паянтов навес 2 със застроена площ 120 кв.м. - Помещение - канцелария със застроена площ 28 кв.м.; паянтова конструкция. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС Договор за продажба , вписан на 05.10.2004 г., вх.№7543, т. XIV, стр. 168 на ЕТ "Интерес 2000 - Муса Мусов" Отписан със Заповед №РД-22-177/20.07.2011 г. на Обл. управител на Област Силистра в полза на ЕТ "Интерес 2000 - Муса Мусов" Отписан със Заповед №РД-22-177/20.07.2011 г. на Обл. управител на Област Силистра в полза на ЕТ "Интерес 2000 - Муса Мусов"