Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1526/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 142, пл. 4481Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Военна" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1966 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1527/12.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 222, пар. IV, пл. 263Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Марин Дринов" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1976 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1528/13.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 145, пл. 2686Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Димитър Дончев" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1529/13.03.2002513/11.03.2002 г.Гр. Главиница,община Главиница,област Силистра, Стопански двор в кв. 63, парцел IIУрегулиран поземлен имот с площ 1837 кв.м., върху който е разположен обект "Пречиствателна станция" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1530/13.03.2002513/11.03.2002 г.гр. Силистра, общ. Силистра кв 35, парцел II - 304 по плана на промишлена зона "Запад"Урегулиран поземлен имот с площ 3400 кв.м., върху който е разположен обект "Стопанска сграда" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  На основание чл. 72 от ЗДС, съгласно скица № 2016/16.09.2008 г. издадена от Агенцията по геодезия картография и кадастър, правя следната корекция в графи 3 и 7 на акта: графа 3 да се чете: "Поземлен имот с площ 3336 кв.м., върху който са построени 2 броя стопански сгради собственост на юридическо лице." графа 7 да се чете: с. Айдемир. общ. Силистра, обл. Силистра, имот № 00895.503.30 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-2/15.01.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК." Имотът е отписан със заповед № РД-22-637/05.12.2008 г. на областен управител на обл. Силистра, в полза на ЕТ " Експрес - 92 - Никола Петков"
АЧДС №1531/13.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 226, parcel III, пл. №8647Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Йордан Йовков" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1978 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София