Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1390/26.10.2001г.1563/24.10.2001 г.землище - с.Вокил, община Дулово, имот № 042009поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 2011 кв.м., върху който е разположен обект "Обор" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1391/26.10.2001г.1563/24.10.2001 г.землище - с.Вокил, община Дулово, имот № 042006поземлен имот, представляващ свободен терен / пета категория / с площ 600 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1392/26.10.2001г.1563/24.10.2001 г.землище - с.Вокил, община Дулово, имот № 042005поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 532 кв.м., върху който е разположен обект "Канцелария" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1393/26.10.2001г.1563/24.10.2001 г.землище гр. Силистра, общ. Силистра, местност "Осми пост", имот № 050162поземлен имот, представляващ терен / шеста категория / с площ 51279 кв.м., върху който е разположен обект "Животновъдна ферма" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1394/15.11.2001г.1707/13.11.2001 г. землището на гр. Дулово, имот № 000122поземлен имот, представляващ терен / подход към бензиностанция / с площ 2679 кв.м. Изпълнителна агенция "Пътища" към МРРБ; Областно пътно управление Силистра  За описания в настоящия акт имот е съставен нов АЧДС № 1714/10.02.2003 г. на основание чл. 148, ал. 1 от ППЗДС
АЧДС №1395/16.11.2001г.1705/12.11.2001 г.извън регулацията на с. Искра, общ. Ситово, Стопански двор 1, парцел № 929 по плана на с. Искрапоземлен имот, представляващ терен / четвърта категория / с площ 2 546 кв.м., върху който е разположен селскостопански обект "Краварник" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗДоговор за замяна № ОД-149-156/23.07.2001 г., вписан на 19.12.2001 г., вх. рег. № 11924, том XXVII№ РД-22-16/21.12.2011г. Отписан със Заповед № РД-22-16/21.12.2011г. на Областен управител в полза на Юмер Осман Ахмед.